Nyheter

Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk: ”Vi gör ingen vinst på kulturfastigheterna”

I debatten har det sagts att SFV chockhöjer hyrorna. Många av de siffror som förekommit i debatten är dock svåra för mig att känna igen. Det skriver Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk i en debattartikel i Expressen:

”Den senaste tidens debatt om hyressättningen för de kulturfastigheter som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är välbehövlig. Den går inte att tolka på något annat sätt än att många människor verkligen bryr sig om kulturen och dess förutsättningar. Jag delar denna kärlek och respekt till kulturbyggnaderna och deras betydelse.

Diskussionen kring kulturbyggnaderna är motiverad men kan också förbrylla. I stundens hetta verkar fakta, åsikter och känslor röras ihop. SFV:s kostnader för att sköta fastigheterna förväxlas bland annat med val av hyresmodell. Därför vill jag klargöra några saker.

SFV utför sitt uppdrag inom de ramar som beslutas av regering och riksdag. Vi följer de modeller för hyressättning som regering och riksdag beslutar om. Vi varken kan eller får lämna kulturstöd via hyresavierna.

Nationalmuseum, Historiska museet, Naturhistoriska riksmuseet, Operan och Dramaten betalar sedan början av 2000-talet så kallad kostnadshyra enligt styrning från riksdag och regering. Det innebär att de via sin hyra betalar vad det kostar att förvalta och renovera byggnaderna. Omfattande renoveringar leder till större ökning av hyran, eftersom det är hyresgästen själv som får betala hela kostnaden. Om kostnaderna understiger den aviserade hyresnivån återbetalas pengarna till hyresgästen. Vi gör alltså inga som helst vinster från dessa fastigheter.

Regeringen meddelade nyligen att modellen för kostnadshyra ska omprövas liksom att en eventuellt ny modell ska utredas. Det är välkommet. Samtidigt SFV:s påverkas inte faktiska kostnader av hyresmodellernas utformning. SFV är betalningsansvarig för de lån som krävs vid en renovering och dessa kostnader måste alltså täckas genom hyrorna.

I debatten har det sagts att SFV chockhöjer hyrorna. Många av de siffror som förekommit i debatten är dock svåra för mig att känna igen. Kostnadshyrorna ofta rejält i samband med stora renoveringar. Nationalmuseum är ett sådant exempel där hyrorna höjdes mycket 2018 efter en omfattande upprustning och modernisering. I andra fall har nivåerna i stället legat relativt oförändrade under lång tid. Ett sådant exempel är Operan som i dag har en lägre hyra än vad man hade 2016, men den byggnaden har inte heller renoverats på mycket länge.

Långsiktigt lönsamt

Under åren 2019 till 2023 har hyrorna för Dramaten och Naturhistoriska riksmuseet varit oförändrade, hyrorna för Operan och Nationalmuseum har tvärtom sänkts något och hyran för Historiska museet har höjts. Sammantaget är kostnadshyrorna 1,5 miljoner kronor lägre under 2023 jämfört med 2019. Inför nästkommande hyresperiod pågår diskussioner med ett par av de berörda hyresgästerna.

En del anser att kulturverksamheter bör erbjudas rabatterade hyror i de statliga kulturbyggnaderna. Den åsikten kan verka rimlig. Men lika rimligt är det att staten öppet och ärligt redovisar hur mycket fastigheterna faktiskt kostar och lever upp till kraven i budgetlagen.

Det är kostsamt att sköta fastigheter. Det handlar om drift, underhåll, renoveringar, lagkrav, arbetsmiljö och anpassningar för att möta hyresgästernas behov. De statliga kulturbyggnaderna ska dessutom ofta klara fler lagar och krav än andra byggnader.

Jag känner uppriktig glädje över den pågående debatten och det folkliga stöd som visas för våra kulturbyggnader. Att renovera gamla byggnader i stället för att bygga nytt är hållbart och klimatsmart. Det är också långsiktigt lönsamt, såväl ekonomiskt som kulturellt. En brett förankrad kärlek och respekt till fastigheternas skönhet har stor betydelse för vår tid och kommande generationer.”

Denna debattartikel publicerades i Expressen 14 september.