Nyheter

Hållbarhetsverktygen som blir ny standard i fastighetssektorn?

Anna Edorson får utmärkelsen Bästa examensarbete inom hållbart samhällsbyggande 2023. Hon får priset för Proaktiv koldioxidreducering i projekt – till vilket pris? En kvalitativ studie av livscykelkostnadsanalys och skuggpris på koldioxid som beslutsunderlag.

Bästa examensarbete inom hållbart samhällsbyggande är ett nyinstiftat pris och ett samarbete mellan Structorstiftelsen och Samhällsbyggarna. Vinnaren mottar en prissumma på 50 000 kronor.

– Jag ville skriva om ett ämne som förenar klimatnytta och affärsnytta, vilket jag är övertygad om är en förutsättning för att skapa en förändring inom branschen på riktigt, säger Anna Edorson.

Tidigare forskning visar att livscykelkostnadsanalyser och skuggpriser på koldioxid för beslutsfattande i tidiga projektskeden kan bidra till att minska klimatavtrycket.

Livscykelkostnadsanalyser har flera nyttor för att minska utsläppen, bland annat därför att den visar på långsiktiga vinster som kanske annars inte syns vid investeringstillfället.

Skuggpriser på koldioxid är ett sätt att inom ett bolag frivilligt använda högre priser än marknadens – dels för att möta framtida priser, dels för att styra verksamheten mot minskade utsläpp.

Anna Edorsons examensarbete är skrivet inom ramen för masterprogrammet Real Estate and Construction Management vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Arbetet bygger bland annat på intervjuer med tio representanter från lika många bolag med olika ägarstruktur: privata, offentliga och bolag direktägda av staten.

Uppsatsen visar att båda verktygen har hög acceptans och används flitigt inom den svenska fastighetssektorn – och sannolikt är de på väg att bli branschstandard. Samtliga intervjuade företag använder någon typ av livscykelanalys. Åtta av tio företag använder någon typ av skuggprissättning eller avser att införa detta inom en snar framtid.

Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse – Structorstiftelsen – står för prissumman på 50 000 kronor.

Vinnaren utses av Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling och delas ut under:

Samhällsbyggnadsdagarna som hålls 5–6 oktober på 7A i Stockholm.

Juryns motivering:

”En välskriven uppsats som på ett mycket bra och metodiskt sätt hanterar frågeställningen. På basis av andra studier, samt genom intervjuer med ledande fastighetsbolag, operationaliserar Anna slutsatserna. Studien konkluderar att användningen av livscykelkostnadsanalys (LCCA) och skuggpris på koldioxid (SPoC) som stöd för beslutsfattande i tidiga projektskeden bidrar till att uppnå fastighetsägares klimatmål, och utgör stöd för beslutsfattare i dialog med både interna och externa intressenter. Mot bakgrund av denna slutsats skriver Anna att är det sannolikt att detta kan bli en ny branschstandard, vilket kan komma att påverka fastighetsvärderingsprinciper, hyresnivåer, samt finansieringsvillkor på sikt samt stödja en hållbar utveckling.

I en tid där ”miljö och klimat” har blivit begrepp i alla sammanhang är det viktigt att våra beslut och vägval baseras på fakta. Uppsatsen kan därmed vara en bra grund för Samhällsbyggarnas fortsatta bidrag till en hållbar utveckling. Anna är därmed en värdig mottagare av stipendiet.”

Varför valde du att skriva om just detta ämne?

– Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor under de senaste tre åren vid sidan av mina studier, och upplever samma situation om och om igen. De allra flesta seriösa fastighetsbolag har höga ambitioner om att minska sina koldioxidutsläpp – men när det börjar påverka den finansiella avkastningen är det plötsligt inte lika högt prioriterat. Jag visste därför tidigt att jag ville skriva om ett ämne som förenar klimatnytta och affärsnytta, vilket jag är övertygad om är en förutsättning för att skapa en förändring inom branschen på riktigt.

– Många jag har diskuterat ämnet med under åren har identifierat samma problematik, nämligen att det saknas ett enkelt och lättförstått instrument som synliggör relationen mellan finansiell avkastning och hållbarhet. Jag ville därför försöka hitta lösningen på detta problem, och jag kunde inte vara mer nöjd med resultatet.

Vad betyder priset för dig?

– Det betyder såklart otroligt mycket! Jag har lagt ner väldigt mycket tid och energi på detta, och det här känns som ett fint bevis på att hårt jobb alltid lönar sig. Samtidigt har det varit både roligt och lärorikt, och jag är jätteglad att jag fick möjligheten att bolla idéer med engagerade och kunniga personer på Brunswick Real Estate. Både under arbetets gång och i efterhand har jag även fått väldigt mycket positiv respons från branschkollegor, och därför känns det extra kul att arbetet också uppmärksammas genom detta ärofyllda pris!

Anna Edorson (inom kort byte till Tannergård)
Utbildning: Kandidat i fastighetsutveckling, KTH, master i Real Estate and Construction Management, KTH
Jobb: Projektledare och hållbarhetsansvarig Lilleby Bostad
Kontakt: [email protected], 073 546 93 36

Jury

Olle Hansson, Karin Hermansson, Johnny Kellner, Agneta Persson, Erik Dotzauer, Lars Pellmark från Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling.

Samhällsbyggarna delar varje år ut priser i flera kategorier:

Årets samhällsbyggare – branschens klarast lysande stjärna

Clarence Morberg-priset – årets unga inspiratör och samhällsbyggare

Excellence in Civil Engineering – storartade insatser inom ingenjörskonsten

Bästa examensarbete fastighetsrätt – delas ut i samarbete med Lantmäteriet

Bästa examensarbete fastighetsekonomi – delas ut av Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering, SFF

Nyhet! Bästa examensarbete i hållbart samhällsbyggnande – delas ut i samarbete med Structorstiftelsen (Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse)