Nyheter

BRA KLIMATVAL redan i kostnadskalkylen

Idag är det är viktigt att kunna göra smarta val när man räknar på ett projekt, både vad gäller kostnader och klimatpåverkan. Ett företag som har lång erfarenhet av både kostnadskalkyler och klimattänkande är Elecosoft, som redan 2016 presenterade en lösning som underlättar klimatberäkningar för byggföretag.

 EN KLIMATMODUL TILL kalkylprogram-varan Bidcon är lösningen som redan då skapades utifrån visionen att underlätta smarta klimatval redan i kostnadskalkylen.

– Kalkylatorer gör dagligen materialval samtidigt som de hanterar mängder och beräknar kostnader och spelar på så sätt en viktig roll i att minska klimatpåverkan redan i ett tidigt skede av projektet. Just därför kändes det viktigt för oss att ge dem förutsättningarna att ta välgrundade beslut. Om man smidigt kan se och jämföra klimat-påverkan och kostnader med varandra så är det enklare att göra val som gynnar både miljön och sitt anbud, säger Therese Malm som är produktledare på Elecosoft.

Klimatberäkningen på köpet 

Med Bidcon Klimatmodul kopplas värden för klimatpåverkan automatiskt till kostnadskalkylen. Användare får därigenom klimatberäkningen ”på köpet” som ett mervärde till den vanliga kalkylen. Olika byggdelars klimatpåverkan visas sida vid sida med dess kostnad vilket innebär att det är enkelt att göra alternativa beräkningar, jämföra kostnader, klimatpåverkansvärden och andra faktorer för att se vilken kalkyl som är mest fördelaktig. 

Det innebär att klimatmodulen gör det enklare för beslutsfattare att göra hållbara och långsiktigt bra miljöval redan i kalkyl-stadiet. 

Klimatmodulen har generiska data för klimatpåverkan hämtade från Boverkets klimatdatabas. 

Har man EPD:er (Environmental Product Declaration – miljöfakta enligt internationell standard) för valda produkter kan den klimatdatan användas istället för den generiska. Klimatkalkylen täcker byggskeden A1-5 och alla byggmaterial som ingår i kalkylen. 

– Allteftersom fler tillverkare tar fram EPD:er för sina produkter kommer kalkylen att i större utsträckning basera sig på EPD:er och mindre på generiska data. I och med det ökar även träffsäkerheten på klimatberäkningarna. Med Bidcon kan man helt enkelt trimma sina beräkningar till att bli ännu mer rättvisande, både vad gäller kostnad och klimatavtryck, förklarar Therese Malm. 

När kalkylen är färdig kan man lämna den vidare till företagets hållbarhetsansvarige som kan jobba vidare med underlaget, eller så kan man i slutskedet av projektet välja en särskild slutrapport i Bidcon som är avsedd för inrapportering av klimatdeklaration till Boverket. 

Förutom dagens lagkrav så har även beställarledet allt oftare uttalade policys kring klimatberäkningar. Det gör att företag som i ett tidigt skede kan presentera klimatberäkningar vinner fördelar vid upphandlingar.

I samarbete med Tyréns

Bidcon Klimatmodul är skapad i sam-arbete med Tyréns, en stark och välrenommerad aktör inom samhällsbyggande och LCA-beräkningar.

– Framtidens samhälle kommer att kräva hållbara lösningar, och byggsektorn har en viktig roll att spela i detta. Genom samarbete mellan företag som Elecosoft och Tyréns – och med verktyg som Bidcons klimatmodul – ökar möjligheten för byggföretag att ta ansvar för sin klimatpåverkan och bidra till framtidens hållbara byggande, säger Anna Pantze, miljöspecialist på Tyrens.

Mer information om Bidcons klimatmodul hittar du på:

www.elecosoft.se