Nyheter

7 nya projekt ska göra det enklare att leva energieffektivt i vardagen

Hur gör man energibesparingstips mer lockande och lättare att förstå? Kan spelmetodik öka samarbetsförmågan i grupper som delar energi, och hur kan man inkludera solceller i vardagliga saker? Det kommer några av projekten som fått finansiering i Design för energieffektiv vardag att undersöka.

Nu har sju nya projekt fått finansiering inom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Design för energieffektiv vardag. Projekten ska bidra till en effektivare användning av energi. Det ska vara enkelt att leva energieffektivt och bidra till ett hållbart samhälle.

– De nya projekten har variation och bredd så det finns en stor potential att vi får in nya och intressanta resultat, säger Helena Karresand, handläggare på Energimyndigheten.

Design för energieffektiv vardag har ett tvärvetenskapligt fokus och kombinerar design, beteende och energi. Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen.

– När projekt använder sig av en designprocess, i det här fallet inom energiforskning och utveckling, så säkerställer de att lösningarna som tas fram verkligen kommer att fungera och därmed minska och effektivisera vår energianvändning, säger Mona Wärdell, projektledare på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Projekten påbörjas hösten 2023 och avslutas senast i december 2024.

Här är de nya projekten – hela listan

Här nedan kan du läsa mer om alla nya projekt från utlysning 7.

Sun in my backyard!

Projektet ”Sun in my backyard!” kommer att ta fram prototyper med organiska solceller som är integrerade i vardagliga objekt. Projektet vill illustrera hur en värdedriven designprocess kan påverka hur man utformar framtidens energisystem och därmed inspirera till dialog i samhället om framtidens solenergi på ett tidigt stadium i teknikutvecklingen.

Projektägare: RISE

Projektledare: Bodil Karlsson

Uppnå beteendeförändring mot ökad cirkularitet av möbler genom digital plattform

Projektet vill öka cirkulariteten av möbler och inredning för kontorsytor och kommer att utveckla en digital plattform som ska bidra till att öka livslängden, och därmed värdet, på möbler och inredning. Målet är att inom fem år minska CO₂-utsläpp med 10 000 ton per år.

Projektägare: Envivo

Projektledare: Magnus Engström

Kunskapslyft – beteendemässiga barriärer och främjare för efterfrågeflexibilitet bland småhusägare

För att minska belastningen på elnätet under de perioder då många använder el i sina hem behöver människor förändra sina beteenden. Målet för projektet är att hitta lösningar och strategier som hjälper småhusägare att jämna ut sin elförbrukning över tid.

Projektägare: Nordic Behaviour Group

Projektledare: Niklas Laninge

Design av information för energieffektivisering

Människors vardagliga beteenden har en stor påverkan på samhällets energiförbrukning. Att göra energibesparingstips mer begripliga och motiverande är en utmaning. Genom att använda designmetoder och förstå hur människor använder energi på olika sätt vill projektet göra information om hur man sparar energi mer motiverande och begriplig.

Projektägare: Linköpings universitet

Projektledare: Per Andersson

Utsläppsfria arbetsredskap som tjänst för delning mellan förvaltare och boende – uppskalning

Genom att dela trädgårdsverktyg mellan förvaltare och boende kan man spara resurser och energi. Ett koncept för detta har tagits fram och testats i ett tidigare projekt. Nu kommer fortsättningsprojektet att titta vidare på beteende och hur man kan minska de hinder som identifierats, och ta fram en skalbar affärsmodell.

Projektägare: Husquarna

Projektledare: Johan Skude

GECO – Gamify Energy Communities

Att jobba i ett team kan vara utmanande, men om teamet prioriterar att jobba med gruppdynamiken går arbetet lättare och alla kan nyttja sina styrkor fullt ut. Projektet ”GECO – gamifying energy communities” ska undersöka hur de med hjälp av spelmetodik kan stötta arbetet i energigemenskaper på landsbygden på Gotland. En energigemenskap är en grupp aktörer, till exempel privatpersoner, föreningar, små företag eller kommuner, som gemensamt producerar, lagrar och delar förnyelsebar energi.

Projektägare: Uppsala universitet

Projektledare: Elias Faltin

Bostadsläget Sverige: Stadsbyggandets betydelse för en resurseffektiv vardag

Webbplattformen Bostadsläget beräknar den vardagliga energianvändningen, koldioxidutsläpp och boende- och transportkostnader för boenden i olika områden. Plattformen gör det möjligt för bostadssökande att hitta boenden där avvägningen mellan önskade kvaliteter och kostnader i olika områden visualiseras. Bostadsläget finns idag i Stockholm, Göteborg och Uppsala och ska med detta projekt bli rikstäckande.

Projektägare: Spacescape

Projektledare: Joel Hernbäck

Fakta om Design för energieffektiv vardag

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Design för energieffektiv vardag drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Programmet pågår mellan 2018 och 2028 och har en budget på totalt 200 MSEK.

För mer information om Design för energieffektiv vardag: 

designforenergi.se