Nyheter

Så kan social hållbarhet mätas

Sveriges bostadsbolag har en viktig roll att spela för att skapa trivsamma och trygga hem, kvarter och lokalsamhällen, både i den byggda miljön och genom sociala åtgärder och aktiviteter. Att sätta mål, analysera lokala sociala strukturer, mäta, följa upp och utvärdera arbetet med social hållbarhet har hittills varit trevande, men allt fler bostadsbolag sätter sociala KPIer för att konkretisera arbetet. Sveafastigheter har haft socialt värdeskapande i sitt DNA från start och delar sina sociala KPIer med branschen.

Sveafastigheter har den övergripande visionen för arbetet med social hållbarhet att alla ska ha tillgång till ett tryggt och bra boende oavsett socioekonomisk bakgrund, tid i Sverige, ålder, kön eller läggning. Med avstamp i hemmet, konkretiserats visionen genom fem fokusområden för socialt värdeskapande.

– Nyckel för oss är att det sociala värdeskapandet är en del av och förankrat i kärnverksamheten – att utveckla och förvalta bostäder. Med tydliga fokusområden kan vi identifiera mål för arbetet både på platsspecifik fastighetsnivå och på aggregerad företagsnivå. Hela organisationen är involverad och vi är flera ansvariga som löpande och årligen rapportera in resultat, säger Rebecca Rubin, affärsutvecklare och chef för social hållbarhet, Sveafastigheter. 

Sveafastigheters arbete med socialt värdeskapande är en del av kärnverksamheten, indelat i fem fokusområden med 18 tillhörande KPIer. De fem fokusområdena är: Mångfald och jämlika livschanser, Trygghet och gemenskap, Hem för fler, Hållbar livsstil samt Arbetsmiljö och arbetsvillkor. Fokusområdena relaterar till samtidens sociala utmaningar (den hala tvålen – regeringskansilet).

Exempel på vad Sveafastigheter mäter och följer upp:

Antalet satsningar för att stärka lokalsamhället i socioekonomiskt svaga områden.

Antal fastigheter som erbjuder hem som kompletterar befintligt bostadsbestånd med fler sätt att bo.

Antal granngemensamma aktiviteter. 

Nyligen startade HS30, Hållbart Stockholm 2030, upp ett arbete med att ta fram ett branschgemensamt sätt att mäta och följa upp social hållbarhet. I arbetsgruppen ingår bland andra Rebecca Rubin.

– Vi delar gärna med oss av vårt arbete till våra branschkollegor och lyssnar in andra som arbetar med frågorna för att utveckla och uppnå ett så bra arbetssätt som möjligt. Det är en gemensam fråga som får kraft av att vi mäter och följer upp samma parametrar, avslutar Rebecca Rubin.   

Läs om alla Sveafastigheters sociala KPIer och arbete med socialt värdeskapande i Sveafastigheters:

hållbarhetsrapport.