Nyheter

Grönt Samhällsbyggande nr 3: Återbruk – som fisken i vattnet för resursbesparing

EU har en uttalad strategi för hur den ekonomiska tillväxten i medlemsländerna ska gå till. Den ska vara grön, vilket närmare bestämt innebär att 2050 ska det inte vara något nettoutsläpp av växthusgaser, vi ska skydda miljön och värna människors hälsa, och tillväxten ska ske med de mest effektiva, uthålliga och hållbara metoderna för att skydda naturresurserna och ekosystemtjänsterna. Målen är bland annat noll utsläpp, bevarande av biologisk mångfald samt uthållig användning av vatten och marina resurser.

Det finns flera koncept för att nå dit. Ett är EU:s taxonomi som ska styra investeringar bort från ohållbara verksamheter, och i stället till de som gynnar hållbarhetsmålen. Ett annat koncept är att använda ett miljöcertifieringssystem. Kanske flera, eller kanske både taxonomi och certifiering.

Rent praktiskt är ett grepp för hållbarhet att återbruka. Tänk på att ett av EU:s miljömål är en cirkulär ekonomi. Bygg- och fastighetsbranschen har hittills varit alltför ivrig på att riva ut, kasta bort och bygga nytt. Rätt hanterat medger återbruk i stället att materialresurser och energi sparas. Medvetandet om detta har glädjande nog tilltagit kraftigt de senaste åren. I detta nummer av Grönt Samhällsbyggande presenteras bland annat två byggprojekt med hög grad av återbruk: Trikåfabriken i Malmö och Gamla Spritfabriken i Eslöv. Läs och inspireras!

Och allra bäst för att spara resurser och värna Europas miljö är att vårda och förvalta de byggnader vi redan har och nyttja dem så effektivt som möjligt, i stället för att uppföra nya. Energirenovera och rusta upp för lågt klimatavtryck och lång livslängd. Så ta väl ha om det ni redan äger, återbruka när fastigheten behöver byggas om eller anpassas. Modernisera för bättre energiprestanda. Och använd exempelvis certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift som skapar incitament till förbättringar.

Läs Grönt Samhällsbyggande nr 3 här: