Nyheter

Positivt momentum i Balders ESG-rating

Fastighets AB Balders målinriktade arbete inom hållbarhetsområdet ger resultat. Sustainalytics uppdaterar Balders ESG risk rating till 12,3 från 13,8. Balder ligger stabilt inom ramen för låg risk och placerar sig närmre den önskvärda nivån försumbar risk.

– Som börsnoterat fastighetsbolag ställs höga krav inom hållbarhet från investerare och andra intressenter. Sustainalytics positiva rating är en bekräftelse på att vårt arbete ger resultat och motiverar oss än mer i vår strävan mot ännu bättre utfall, säger Balders hållbarhetschef Klara Appelqvist.

Sustainalytics ESG risk rating mäter ett företags exponering för branschspecifika väsentliga ESG-risker och hur väl ett företag hanterar dessa. Ju lägre ratingsiffra ett bolag får, desto bättre placerar sig bolaget på skalan där nivån försumbar risk är den mest önskvärda.

Årets analys visar att Balder fortsatt presterar bra i relation till jämförbara bolag när det gäller att minimera väsentliga ESG-risker. Sustainalytics har detta år bland annat uppmärksammat Balders utveckling inom styrning och rapportering. Även Balders positiva utveckling inom klimatområdet kopplat till klimatmål, klimatberäkningar och klimatriskanalyser lyfts fram.

Som en långsiktig fastighetsägare strävar Balder efter att ta socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar samt att hela tiden förbättra bolagets hållbarhetsrelaterade aktiviteter. Balder har under 2023 utökat hållbarhetsavdelningen med två anställda för att få ytterligare kraft i hållbarhetsarbetet inom hela koncernen och möta upp mot de utökade krav som ställs på hållbarhetsrapportering.

Balder uppdaterade sina klimatmål i början av året och i juli skickades målen för validering hos Science Based Target initiative (SBTi). Klimatmålet innebär att Balder ska mer än halvera (55%) utsläppen i den egna verksamheten till 2030, samt mäta och minska utsläppen i värdekedjan. Balder har också satt som mål att uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2045.