Nyheter

Tretton steg för att öka återbruket av installationer

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el, värme- och ventilationssystem i byggnader. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Det har IVL undersökt och presenterar nu tretton steg för att öka återbruket inom installationsbranschen.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige står för ungefär en tredjedel av samhällets avfallsmängder. Material till ett värde av 19 miljarder kronor årligen faller ur den svenska ekonomin till följd av hur vi hanterar våra byggnader. Samtidigt finns det en stor marknadspotential för återbruk.

– Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel. Så det här projektet har varit ett viktigt steg för att identifiera vad aktörer i branschen kan göra för att öka återbruket, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL.

Den tekniska utvecklingen i byggbranschen är snabb och de regulatoriska förändringarna blir allt hårdare. Det både möjliggör och hindrar omställning till storskaligt återbruk och cirkulära materialflöden. Hårda kvalitetskrav som CE-märkningar, typgodkännande, branschregler eller EU:s vattendirektiv upplevs av branschen vara en utmaning för storskaligt återbruk. Kraven på redovisning av byggnaders klimatpåverkan ger däremot incitament att använda cirkulära material.

I rapporten listas tretton aktiviteter som installatörerna själva kan genomföra för att nå mer cirkularitet på kort och lång sikt. Det handlar till exempel om att öka efterfrågan på cirkulära och återbrukade produkter, minimera spill vid installation och sortera för återvinning, och lite mer långsiktigt att utveckla cirkulära tjänster, som till exempel effektiv demontering för återbruk. Samarbeten och kunskapsdelning längs hela värdekedjan är också viktiga faktorer för att komma framåt.

– Vi hoppas att handlingsplanen kan bidra till att de hinder som finns idag vad gäller återbruk vänds till möjligheter istället. Sen behöver branschen fortsätta att utvecklas, och samarbeta i dessa frågor för att få till en omställning från linjära till cirkulära flöden, avslutar Johanna Andersson.

Ladda ner rapporten:

”Hur skapar vi förutsättningar för återbruk av installationer”

Resultatet från studien presenteras på en nätverksträff med CCBuild den 7 december, läs mer och anmäl dig här.

Aktiviteter som enskilda aktörer själva kan utföra:

Installatörer: Samarbeta med andra aktörer för att uppnå cirkulära materialflöden och återbruk i installationsbranschen.

Beställare: Ställa krav på återbruk och initiera pilotprojekt.

Materialleverantörer: Skapa återbruksutbud och tillhandahåll miljö- och klimatdata för produkter.

Arkitekter och tekniska konsulter: Utveckla och erbjuda tjänster som stöttar återbruk.

Branschorganisationer: Erbjuda utbildning, verka för lagkrav som möjliggör återbruk och samla branschen för erfarenhetsutbyte.