Nyheter

IVAs FoU-Barometer: Kompetensbrist hotar digitalisering och grön omställning

Det är fortsatt svårt för forskningsintensiva företag i Sverige att hitta rätt kompetens inom forskning och utveckling (FoU). Särskilt utmanande är det inom digitalisering och grön omställning. I Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) årliga FoU-barometer svarar drygt hälften av FoU-cheferna, 52 procent, att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att hitta rätt kompetens.

– Sverige behöver fler ingenjörer, utan rätt kompetens och ett starkt forsknings- och innovationssystem hämmas tillväxten. Detta kan göra att företagen tvingas flytta sin forskning och utveckling utomlands. En viktig pusselbit är att vi intensifierar satsningar för att väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Svårt att hitta rätt kompetens

Forsknings- och teknikchefer anser att tillgång på kompetens fortsatt är den viktigaste faktorn. I årets undersökning svarar 52 procent av cheferna att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att hitta FoU-personal. Bland de 25 storföretag med flest FoU-anställda är andelen högre, 60 procent. Det är främst på kompetensområdet FoU-cheferna vill se förbättringar. Betyget för kompetenstillgången i Sverige är 3,5 på en femgradig skala, vilket är något lägre än de tre senaste åren då betyget legat på 3,6.

Stabilt innovationsklimat

FoU-chefernas övergripande bild av det svenska innovationsklimatet har inte ändrats varken till det bättre eller sämre under de senaste fem åren. Omkring 60 procent anser att Sverige har ”bra” förhållanden för att bedriva FoU. Cirka 10 procent svarar ”mycket bra”. En fjärdedel anser att de ”varken är bra eller dåliga”. Endast en mindre grupp svarar att de är ”dåliga”.

Positiva faktorer som lyfts fram är ”stabilt juridiskt system”, ”patentskydd” och ”ett öppet och demokratiskt samhällsklimat”. Andra fördelar som FoU-cheferna lyfter fram är bra levnadsförhållanden och ett bra samarbete mellan företag, akademi och myndigheter. Det faktum att det kan finnas kostnadsfördelar med att bedriva utveckling i Sverige är också något som fler tar upp i årets undersökning jämfört med tidigare år. Betyget för ”forskningspolitik” har däremot sjunkit från 3,3 förra året till 3,1 i år. FoU-cheferna efterlyser från politiken bland annat långsiktiga spelregler och en tydlig forsknings- och utvecklingsstrategi.

– När det gäller svensk forsknings- och innovationspolitik så ser jag det som väldigt positivt att regeringen utökar satsningen på ingenjörsutbildningarna. Men samtidigt är det oroande att de aviserar neddragningar som gäller finansieringen av forskning och innovation, som särskilt berör Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, avslutar Tuula Teeri.

Förslag från FoU-chefer – så får Sverige ett bättre FoU-klimat:

Stärk forskning i samverkan mellan företag och akademi.

Satsa på ingenjörsutbildningarna och fokusera på inriktningar med kompetensbrist.

Öka satsningarna på matematik och naturvetenskap i grund- och gymnasieskolan.

Skapa incitament för att öka andelen som forskar vidare efter grundutbildning.

Förenkla och snabba på processen för att anställa utländska experter.

Mer långsiktiga spelregler och en tydlig forsknings- och utvecklingsstrategi från politiken.

Ericsson har flest FoU-anställda

En betydande andel av FoU-anställda i Sverige är koncentrerade till ett antal stora koncerner. Flest anställda inom FoU har telekomföretaget Ericsson följt av försvarskoncernen Saab och biltillverkaren Volvo Cars.

Foto:652234