Nyheter

Sveriges största energilager på återbruk installerat i Göteborg

I den sydvästra delen av Högsbo industriområde i Göteborg planerar Stena Fastigheter och Ikano Bostad för en ny hållbar stadsdel med ca 3 000 bostäder och plats för gemenskap. Idag finns här befintliga fastigheter och verksamheter som är i behov av energi. Därför har bolagen valt att installera Sveriges största energilager byggt med återanvända batterier från BatteryLoop.

Energilagret installerades under våren, och har varit i full drift sedan mitten på sommaren.

– Humlestaden ska bli en hållbar stadsdel och vi ser stort värde i att påbörja det arbetet redan nu, innan omvandlingen sker. Genom att installera batterilager får vi möjligheten att lagra vår egenproducerade el, kapa effekttoppar och minska vårt klimatavtryck för att nå vårt mål om halverat klimatavtryck till 2030, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Ett energilager kan på många sätt bidra till en mer hållbar stadsdel, och inte minst stötta vid den ökade effekt- och energiproblematiken samhället står inför. Energilagret hamnar mitt i Göteborgs elnät, som står med stora utmaningar inför kommande kapacitetsbrist. Energilagret möjliggör för den nya stadsdelen Humlestaden att medverka positivt till Göteborg redan innan stadsdelen är helt utvecklad, genom att stötta lokalnätet med effekt vid bristtimmar.

– Det här ligger helt rätt i tiden. Vi ser att vi kan bidra i hållbarhetsfrågan dels genom återbruk, i detta fall av batterier, och dels till minskade energikostnader i vår nuvarande verksamhet. Att vi sedan kan arbeta vidare med detta koncept så att vår utveckling av en ny stadsdel kan bli mer hållbar både utifrån ett ekonomiskt- och klimatperspektiv är bra och viktigt, säger Katarina Widén Allansson, regionchef Väst på Ikano Bostad.

Energilagret används för frekvenshållningsstödtjänster. Förnybar energi, från exempelvis sol och vind, har ingen nätstabiliserande funktion. Ett energilager kan stötta med stabilitet och möjliggör därmed för mer förnybar energi i nätet utan att stabiliteten i elnätet försämras. Dessa tjänster har sedan drifttagningen genererat betydande intäkter till ägaren av energilagret.

– Installationen är ett viktigt steg för BatteryLoop, det är vårt största energilager som vi hittills installerat och även Sveriges största energilager gjort med återanvända batterier. Det känns viktigt för oss att vi kan bidra till hållbarhetsfrågan från flera aspekter både med återbruk och möjligheterna med våra energilager. Energilagret stöttar redan elnätet och kan på sikt bidra till ytterligare nyttor som är viktiga i omställningen till ett elektrifierat och mer hållbart samhälle, säger Rasmus Bergström, VD BatteryLoop.

Energilagret kan även användas för att minska behovet av kostsamma investeringar i elnätet och möjliggöra mer nyttjande av l lokalt producerad sol-el, vilket bidrar till en mer hållbar stadsdel samt minskar elkostnaderna för stadsdelen. Energilagret kan även användas för laddning av elfordon utan att belasta elnätet eller driva höga nätkostnader.

Fakta om energilagret

BatteryLoops energilager (BLESS™) skapas med återanvända fordonsbatterier, energilagret till Humlestaden är deras större system BLESS™ III med en effekt på 2,8 megawatt, och är skapat med återanvända batterier från Mercedes-Benz Energy. Att göra energilager med återanvända fordonsbatterier istället för nya batterier innebär en besparing på hundratals ton CO2 ekvivalenter från produktionsledet. Energilagret har en energi på 2,6 megawattimmar, vilket motsvarar att förse 520 lägenheter med hushållsel ett dygn.

Fakta om Humlestaden

2015 gjorde Stena Fastigheter och Ikano Bostad ett gemensamt förvärv av fastigheten Högsbo 21:2 i Västra Frölunda – det som ska bli Humlestaden. Den totala tomtarealen är cirka 155 000 kvadratmeter och avgränsas av Victor Hasselblads gata och August Barks gata i Göteborg. Syftet med satsningen är att utveckla den sydvästra delen av Högsbo industriområde till en levande stadsdel med bostäder, handel och utbildning. Här planeras för 3000 bostäder och plats för gemenskap i en hållbar stadsdel. Ölbryggeriet blir kvar och den nya stadsdelen ska präglas av nytänkande, kreativitet och en inkluderande atmosfär.