Nyheter

Slutslängt: Sverige pilotmarknad för återbruk av ljudabsorbenter

Ecophon introducerar ett initiativ där ljudabsorbenter köps tillbaka för återförsäljning till nya byggprojekt. Sverige blir därmed europeisk pilot- och testmarknad för återbrukade absorbenter i glasull. Ecophon, som står bakom initiativet, är en global leverantör av akustiksystem baserad i Hyllinge i Skåne. 

Det svenska exportföretaget Ecophon gör Sverige till pilot- och testmarknad för återbruk av ljudabsorbenter. Företaget erbjuder sig att köpa tillbaka material från existerande byggnader, till exempel vid ombyggnad, renovering eller hyresgästanpassning. Absorbenterna erbjuds därefter till nya byggprojekt för att ersätta nyproducerade material. Målet är att minska resursförbrukningen samt att undvika onödig deponering.

Boverket menar att bygg- och fastighetssektorn står för en tredjedel av de totala avfallsmängderna i Sverige och mer än en femtedel av de totala växthusgasutsläppen. EU uppger att mer effektiv resursanvändning kan minska branschens koldioxidutsläpp med upp till 80 procent. Tillgången på återbrukat och återbrukbart byggmaterial måste öka för att möta branschens stigande efterfrågan. Det försöker Ecophon nu åtgärda med återbruk av akustikpaneler.

– Vi får många frågor om våra akustiklösningar går att återbruka och om vi erbjuder återbrukade absorbenter. Allt fler byggherrar som ställer krav på en viss andel återbrukat material i nya projekt. Nu ska det gå att välja om man vill ha en ny eller återanvänd akustiklösning, säger Erika Edlund, hållbarhetsspecialist på Ecophon Sverige.

Fördelarna att bygga med återbrukat material är många: både för ekonomin och miljön. Återbruket är dock ofta förknippat med en lång rad utmaningar. Det handlar om allt från logistik till att få tillgång till material som går att cirkulera.

Det finns dock mycket som talar för återbruk av just akustikpaneler i glasull. De är lätta, modulära och enkla att hantera. Ecophons akustikpaneler är designade för att hålla längre än genomsnittet för övrig interiör i en byggnad, vilket gör dem extra väl lämpade för återbruk.

– Vi fortsätter att arbeta nära kunder och partners för att utforma fungerande lösningar för återbruk. Storskaligt återbruk kräver inte bara tidig planering och rätt material, utan ett systemtänk som involverar hela värdekedjan. Det handlar också om att slå hål på myter om att återbrukade material skulle ha sämre utseende och prestanda, fortsätter Erika Edlund, Ecophon Sverige.

Ecophon erbjuder också återvinning av uttjänta absorbenter genom återvinningstjänsten SoundCircularity, som blev utsedd till Årets Cirkulära Initiativ på Återvinningsgalan 2022. Initiativet inom återbruk ska fungera som ett komplement till SoundCircularity, i de vanligt förekommande fall då ljudabsorbenten har ett andrahandsvärde. Återvinningstjänsten kommer fortsatt vara aktuell för passbitar och då det finns smuts eller skador som gör återbruk olämpligt.

– År 2021 blev Sverige pilotmarknad för vår återvinningstjänst. Nu finns SoundCircularity även i Finland, Danmark, Tyskland och Frankrike. Vårt erbjudande inom återbruk innebär att vi tar ett konkret nytt steg upp i avfallshierarkin, för ännu mer effektiv resursanvändning, avslutar Erika Edlund, Ecophon Sverige.

Initiativet är just nu i ett pilotstadie och Ecophon söker aktivt efter fler projekt där de kan bidra med ökad resurseffektivitet genom återköp och försäljning av gamla, men användbara absorbenter. Ecophon hoppas att genom tjänsten kunna öka sitt utbud av återbrukade akustiklösningar med full funktionell och estetisk standard till marknaden.

För vägledning om återbruk av akustikpaneler, läs Ecophons:

7 tips för återbruk av akustiktak.

Läs mer om Ecophons arbete med cirkularitet och innovation:

här.