Nyheter

Castellum – mätbara hållbarhetsmål – möjliggör uppföljning

Ända sedan mitten av 1990-talet, det vill säga nästan så länge som Castellum har funnits, har företaget arbetat med hållbarhet. I början var inriktningen huvudsakligen på energieffektivisering för att få ner driftkostnaderna. Under årens lopp har arbetet med klimatåtgärder, miljöfrågor och andra hållbarhetsaspekter blivit allt mer uttalat.

Idag är Castellum en av de allra mest ambitiösa fastighetsägarna i Norden och har fått en rad hållbarhetsutmärkelser, samt är enda bolag i Norden som är invalt i Dow Jones Sustainability Indices. Castellum har målet att tillhöra de mest hållbara fastighetsbolagen i Europa.

Hållbarhetsarbetet har tilltagit i intensitet under de senaste 6–7 åren. Castellum har satt upp strategier och mätbara mål.

Strategin benämns ”Den hållbara staden” och har fyra fokusområden:

Planeten

Framtidssäkring

Välbefinnande

Uppförande

Områdena ska bidra till att nå både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att konkretisera och följa upp strategin finns 25 mätbara mål. Mätbarheten är oerhört viktig för att kunna förbättra kontinuerligt och redovisa resultaten. Uppsatta mål delas i löpande mål, mål till 2025 och mål till 2030.

– Samtliga våra mål är mätbara och vi följer upp dessa bland annat inom respektive färdplan som vi upprättat, berättar Filip Elland, Castellums hållbarhetschef.

Ett av målen är att uppnå netto noll koldioxidutsläpp år 2030, godkänt enligt Science Based Targets initiative.

Detta ska förverkligas genom tre färdplaner:

Netto noll i fastighetsförvaltning

Netto noll i projektutveckling

Netto noll i kundresan

Hållbarheten rapporteras i likhet med ekonomin

Castellum ägde 749 fastigheter vid utgången av 2022, inklusive de som tidigare tillhörde Kungsleden. Nyckeltal för hållbarhet följs upp för varje fastighet och KPI:er för hållbarhet används. Detta sker automatiskt i ett system som varit i bruk för samtliga fastigheter sedan 2020. Uppföljning sker kvartalsvis, på motsvarande sätt som för ekonomin.

– Förvaltningsorganisationen får feedback från systemet via styrkort. Det sker en ständig optimering av fastighetsdriften, främst med avseende på styrning av fastigheterna, och vi ger support till personalen, fortsätter Filip Elland.

Miljöcertifiering viktigt

Ett av Castellums löpande mål är att all nyproduktion och större ombyggnader ska miljöcertifieras.

Vid utgången av 2022 var följande 249 certifieringar på plats:

Green Building 37

Miljöbyggnad 59

BREEAM 105

LEED 46

WELL 1

NollCO2 1

Hela 2 591 000 kvadratmeter var certifierade, motsvarande 45 % av lokalarean.

Nyproduktion av kontor certifieras med Miljöbyggnad nivå Guld i Sverige och Danmark, och i Finland med BREEAM nivå Excellent. Logistikbyggnader certifieras med Miljöbyggnad nivå Silver. Andra certifieringssystem kan användas enligt önskemål från kund.

För närvarande finns inga planer att följa upp med Miljöbyggnad iDrift eller motsvarande, detta främst mot bakgrund av att man har egna rutiner för uppföljning varje kvartal av nyckeldata avseende respektive fastighet. För befintliga byggnader som aldrig varit certifierade används LEED for existing buildings.

– Certifieringssystemen är mycket viktiga, bland annat mot bakgrund av att EU:s taxonomi bara täcker in vissa miljöaspekter, säger Filip Elland. Det räcker i princip med att tillhöra top 15 % i energianvändning och ha gjort klimatriskinventering. Certifieringsorganen har en betydelsefull roll framåt för att på riktigt bygga mer hållbart. Certifieringar spelar också in för finansieringen, bland annat genom att bankerna frågar efter tredje-parts-certifieringar.

Parallellt med att taxonomin börjar gälla och tillämpas, är det samtidigt bra att respektive certifieringssystem anpassas för att linjera med taxonomin.

Kontinuerlig energieffektivisering

Ett mål är att Castellums alla fastigheter har energiprestanda lägre än 50 kWh/kvm och år, detta långsiktigt utan bestämd tidsram. I dag ligger energiprestanda i genomsnitt på 99 kWh/kvm och år. Redan idag ligger en fjärdedel av fastigheterna under 50 kWh/kvm och år.

Varje år satsas över 100 miljoner kronor per år i energieffektiviseringsåtgärder, och medlen för dessa kommer sannolikt att öka. Trots att räntorna har stigit under senare tid, är sådana åtgärder ekonomiskt försvarbara även i dag. Ett grepp är att installera sol-el för att minska mängden energi som köps in. Programmet ”100 på sol” har målet om 100 solcellsanläggningar till 2025. Vid årsskiftet 2022/23 var total installerad effekt 11939 kWp i 76 anläggningar. Under 2022 producerades 7339 MWh, motsvarande 7 procent av bolagets totala elbehov.

Till i dag är 87 anläggningar på plats. Det är en lönsam investering och nu är Castellum det fastighetsbolag som har störst sammanlagd area av solceller på tak. Nu funderar man även på solcellsanläggningar med markplacering, förutom tak och fasad som det handlat om hittills.

Fysiska åtgärder görs också i form av tilläggsisolering, tätning av fastigheterna, förnyelse av ventilation och i viss mån fönsterbyten. Man installerar också alltfler sensorer, och med avancerade styrsystem optimeras energianvändningen. De nya systemen kräver mer av driftpersonalen. Centralt har Castellum en avdelning som är uppkopplad mot systemen och ger utbildning och vägledning för personalen lokalt. Detta medger en nästan ständig optimering av värme- och ventilationssystemen.

Gröna avtal och hyresbilaga

Castellum erbjuder sedan flera år alla nya hyresgäster att teckna grönt hyresavtal. Nu tas detta ett steg längre genom möjligheten att lägga till en bilaga för klimatneutralitet. Först mäts och beräknas koldioxidutsläppen. Därefter bestäms ett basår och ett år då utsläppet ska vara nere på netto noll. Hyresvärd och hyresgäst ska arbeta tillsammans för att nå målet. Beräkningen för netto noll täcker in både Scope 1, 2 och 3; allt som hyresvärd och hyresgäst råder över.

Under 2022 tecknades det första avtalet, och då med hyresgästen PE Teknik & Arkitektur.

– Planen är att om några år gå ut med detta brett till både nya och gamla hyresgäster, framförallt våra stora kunder, berättar Filip Elland. Det tar tid att jobba sig ner till netto noll. Att använda bilagan blir ett viktigt sätt för oss att samarbeta med våra kunder.

Ner till netto noll

Castellums hållbarhetsstrategi och tillämpning av mätbara mål för hela bolaget, har gett bra utfall hittills.

Hållbarhetsredovisningen för 2022 visar fler lovande nyckeltal:

9 % minskad energianvändning per kvm, 2021 till 2022, jämförbar portfölj

63 % minskat koldioxidutsläpp (Scope 1 och 2) 2007 till 2022

95 % icke-fossil energi

Minskningen i koldioxidutsläpp gäller för Scope 1 och 2, det som Castellum har rådighet över. Företaget redovisar också utsläppen i Scope 3, det som rör indirekta utsläpp (övriga indirekta utsläpp förutom Scope 2) uppströms och nedströms. För Scope 1 och 2 finns detaljerat och specifikt underlag, i form av data om bland annat inköpt energi. Beträffande Scope 3 är beräkningen mycket svårare. (Osäkerhet i metoder gäller generellt i branschen, eftersom beräkningen måste utgå från antaganden.) Castellum följer en beräkningsmetod enligt Science Based Targets. Castellum är ett av få fastighetsbolag som redovisar utsläppen både för Scope 1+2 och för Scope 3.

– År 2017 satte vi upp det mycket tuffa målet att ha netto noll koldioxidutsläpp 2030, berättar Filip Elland. Det svåraste blir att minska utsläppen i Scope 3, där de i huvudsak härrör från projektutvecklingen, det vill säga nybyggnationer och ombyggnationer där användningen av byggmaterial och byggprodukter orsakar utsläpp.

Hela 65 procent av utsläppen hänförs till byggproduktion, medan 24 procent ligger hos hyresgästerna. Resterande 11 procent är Castellums egna utsläpp i Scope 1 och 2, i huvudsak energi som köps in till fastigheterna, men även exempelvis användning av egna fordon och köldmedieläckage.

För att kunna minska utsläppen från byggproduktionen blir Castellum, precis som andra fastighetsbolag, beroende av klimatarbetet hos leverantörer av byggprodukter. Snart behövs det klimatneutrala isoleringsmaterialet, den fullt klimatanpassade betongen och det fossilfria stålet. Hela bygg- och fastighetsbranschen måste driva sitt klimatarbete parallellt och i samverkan, för att även ett så ambitiöst bolag som Castellum ska lyckas med sina klimatmål.

Dessutom måste man ha i åtanke att möjligheterna att köpa klimatkompensering för att komma ner till netto noll är begränsade. Castellums klimatmål är godkänt av Science Based Targets initiative och enligt detta får högst 10 procent av utsläppen minskas med klimatkompensation.

Castellum skriver i sin hållbarhetsrapport att ”Trots att vi ser goda möjligheter att ställa om utsläppen från fastighetsförvaltning (Scope 1 och 2) är det stora utmaningar att nå klimatneutralitet i Scope 3. Vi är i dag långt ifrån alla lösningar på hur vi ska nå klimatmålet till 2030. Men vi vet att tuffa mål driver innovation.”

Klimatrisker

Förändrat klimat innebär risker för samhällen och fastigheter. Under 2022 gjordes riskanalyser för Castellums alla fastigheter. Simuleringar utfördes dels för ett nutidsscenario, dels för ett scenario 2100.

Följande risker identifierades som relevanta:

Översvämning från hav

Översvämning från sjöar och vattendrag

 Översvämning vid skyfall

Värmestress

Markstabilitet (skred, erosion)

Snöfall

– Dels kan vi nu se vilka fastigheter som klarar klassning som gröna enligt taxonomin avseende klimatrisker, dels har vi ökat förståelsen för vilka risker som förekommer, fortsätter Filip Elland. För fastigheter som har hög risk går vi vidare med djupanalyser av risk och sårbarhet. Vad gäller åtgärder, finns vissa saker som vi fastighetsägare kan göra, men ofta är det i respektive stadsdel som åtgärder behövs och då faller det på kommunerna.

Där Castellum vidtar åtgärder, kommer dessa också att följas upp.

Inför investeringar i nyproduktioner görs en värdering av klimatriskerna för byggnadens hela tekniska livslängd, med tyngdpunkt på nederbörd, extremt väder och översvämningsrisk.

I värderingen används tre av IPCC:s scenarier:

Parisavtalet uppnås

Mellanscenario med ökande utsläpp till 2040 och därefter avtagande

I gamla fotspår

Inför beslut om investeringar bedömer hållbarhetschefen investeringen ur ett hållbarhetsperspektiv, där klimatförändringen är en viktig aspekt.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Ett av de hållbarhetsmål som sorterar under fokusområdet Planeten handlar om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett löpande mål är nettopositiv ökning av ekosystemtjänster i större projekt. Under 2022 kravställdes på ekosystemtjänster i samtliga projekt.

När företaget bygger ”brownfield” både återställer man och skapar nya naturmiljöer. Biologiska mångfalden ökas genom Sedum, gröna tak, parker och växter på terrasser exempelvis. Fågelholkar och bikupor kan bidra till ekosystemtjänster och mångfald. När det byggs ”greenfield” kan det bli fråga om mer komplexa åtgärder, som slutligen kommer att ge nettoökning av ekosystemtjänsterna.

För att mäta områdets naturvärde före och efter ett projekt, har Castellum utvecklat ett särskilt verktyg, framtaget just för bolagets projektverksamhet. Castellum pekar på att det finns flera fördelar med att tillföra ekosystemtjänster. Grönska hjälper till att reglera temperaturen, dämpa buller, binda koldioxid och fördröja dagvatten.

Pollinerande insekter, som bin, pollinerar grödor och andra växter, och bidrar på så sätt till livsmedelsproduktionen.

Styrning:

Castellum hänvisar till 29 regelverk och dokument som styr hållbarhetsarbetet.

Ett urval:

GRI standards, Global Reporting Initiative

FN:s globala hållbarhetsmål 2030

Parisavtalet

Sveriges färdplan för ett fossilfritt Sverige

Science Based Targets

EU:s taxonomiförordning

Internt miljöledningssystem

Väsentliga hållbarhetsfrågor för fokusområde Planeten:

Miljö- och klimatrisker

Förnybar energi

Minimera klimatpåverkan

Effektiv resursanvändning

Mer hållbara byggmaterial och installationer

Samarbete med hyresgäster för ökad hållbarhetsprestanda, genom t.ex. avfallshantering och grön mobilitet

Anpassa fastigheterna till klimatförändringarna

Ökad cirkularitet

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Till Castellums löpande mål räknas bland annat:

1 % vattenbesparing per år

2,5 % energieffektivisering per år

All nyproduktion och större ombyggnader ska hållbarhetscertifieras

Ökning av ekosystemtjänster i större projekt

Återbruk i alla projekt

Castellums mål till 2030:

Netto noll växthusgasutsläpp

100 % icke-fossil energi

Återbruk och förnybart material ska vara betydande inslag i alla projekt

Dessutom finns ett långsiktigt mål (utan årtal) att alla fastigheter ska ha energiprestanda < 50 kWh/kvm och år.

Växthusgasutsläpp med flera perspektiv – olika Scope

Scope 1, 2 och 3 handlar om hur ett företag redovisar utsläppen. Enligt Greenhouse Gas Protocol GHG delas ett företags utsläpp upp i tre Scope: Scope 1 De utsläpp som sker direkt i den egna verksamheten, och som företaget själva står för och kan påverka. Exempelvis från bränsle i egna pannor, produktion i egna fabriker och från fordon som företaget äger eller kontrollerar. Läckage av köldmedia och ev. andra växthusgaser. Scope 2 Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av företaget. Detta har möjlighet att välja klimatvänliga leverantörer. Scope 3 Scope 3 omfattar alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja, men som företaget inte äger eller kontrollerar. Det handlar om utsläpp från inköpta material, varor och tjänster, produktanvändning, avfallshantering, transporter, affärsresor, anställdas pendling, hyrda tillgångar etc. Även investeringar och Franchiser. Både uppströms och nedströms.

Det är i Scope 3 som många företag har mycket svårt att få en heltäckande bild och möjligheter att minska utsläppen. För de flesta företag är det också härifrån som majoriteten av utsläppen kommer.

På bilden: – Ett kvitto på att vår strategi fungerar, men det visar också att många gör för lite. Möjligheten att minska sina utsläpp, bland annat genom bättre materialval och smartare konstruktion är fortsatt väldigt stor, säger Castellums hållbarhetschef Filip Elland.

Foto: Jesper Orrbeck