Nyheter

Tjugo miljoner till forskning om dagvattenrening

Ett nytt forskningsprojekt, ”Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle”, lett av Sweden Water Research och i samarbete med bland annat VA SYD, ska ta fram ny teknik för att rena dagvatten. Det gäller både för större mängder i Värpinge våtmark i Lund och i direkt anslutning till fastigheter i bland annat Sege Park i Malmö. I det senare fallet ska vattnet till viss del ersätta dricksvatten.

Urbanisering, klimatförändringar och föroreningar av sjöar och vattendrag ställer våra samhällen inför flera utmaningar. Intensivare regn ställer högre krav på systemen som leder bort dagvattnet. Dessutom innehåller dagvattnet en mängd olika föroreningar, både väl kända och många som vi uppmärksammat först på senare tid. Idag släpps dagvatten oftast ut i sjöar, vattendrag och hav helt utan, eller med otillräcklig, rening.

– För att komma till rätta med detta bygger vi idag främst dagvattendammar och våtmarker för rening av dagvatten. Men eftersom de tar stor plats så funkar de inte överallt. För att kunna möte både dagens och framtidens krav på rening behöver vi nya reningssystem som är mer yteffektiva och kan rena vattnet ännu bättre. Samtidigt behöver vi utveckla de system vi redan har så att vi får till en bättre rening även i dem. säger Ebba Waernbaum, strateg inom VA på VA SYD. De här systemen behöver utvecklas för att kunna användas i praktiken och de behöver vara lätta att underhålla.

Projektet tar sig an två utmaningar:

1.Yteffektiv, resurseffektiv men ändå långtgående rening av stora flöden av dagvatten från den bebyggda miljön

2.Fastighetsnära dagvattenrening för direkt användning av dagvatten i fastigheten

Parallellt med utmaningen att ta hand om och rena allt större regn, finns problemet med allt längre perioder med torka, sjunkande grundvattennivåer och en ökad konkurrens om dricksvattnet. Kan vi ta hand om, rena och använda regnvattnet direkt i fastigheten får vi dubbla nyttor – både minskad dricksvattenanvändning och mindre mängd dagvatten att leda bort.

– Styrkan i det här projektet är att vi har så många olika kompetenser som kompletterar varandra – både från universitetsvärlden och VA-huvudmännen, säger Carina Svensson, projektledare Sweden Water Research. Med två tekniska universitet och ett som fokuserar på det samhällsvetenskapliga perspektivet har vi större möjlighet att få beslutsfattare och andra relevanta aktörer att ta till sig de nya lösningarna. På så sätt driver vi den urbana stadsutvecklingen vidare.

För att främja innovation i projektet kommer en Design Sprint-metod att fungera som en kreativ och strategisk process. Den ska hjälpa till att ta fram prototyper som inte bara möter utmaningar, relaterade till strängare tekniska utsläppskrav, utan också är relaterade till praktisk användbarhet, ekonomi, krav på utrymmesbegränsningar och allmänhetens acceptans.

Målet är nya tekniska lösningar för att rena dagvatten. Dessa lösningar ska vara så intressanta att teknikleverantörer vill utveckla tekniken till en produkt samt att de ska vara acceptabla och önskvärda ur ett samhälls- och stadsbyggnadsperspektiv. De måste också kunna underhållas på ett bra sätt, med tanke på hur många anläggningar som kommer att krävas går det inte att ha en anläggning som kräver ständig tillsyn.

– Det handlar till del om ny teknik som kan användas för sig, men minst lika viktigt är att den här tekniken kan användas som kompletterande reningssteg i befintliga anläggningar, så nyttjar vi det vi har på ett mer effektivt sätt. Även om det är forskning behöver det gå att tillämpa i praktiken, det går till exempel inte ha en reningsteknik som kräver massa el om det inte finns möjlighet att dra fram el till platsen, fortsätter Ebba Waernbaum.

Projektet är ett samarbete där Sweden Water Research tillsammans med VA SYD går ihop med MSVA, Lumire, Luleå tekniska universitet, LTH och Malmö universitet.

Projektmedel kommer från Formas Blå innovation – genomförandeprojekt. Projekttiden är december 2023 – november 2028.