Nyheter

Ny statistik från SCB: Svenska utsläpp minskade något samtidigt som BNP sjönk

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade något under våren, visar preliminär statistik från SCB. Flera branscher såg en minskning – men utsläppen från personbilar ökade.

Under andra kvartalet i år minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin – där även hushållen ingår – med 0,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2022.

– Bakom utvecklingen ligger främst minskade utsläpp från el, gas och värmeverk samt från tillverkningsindustrin. Under samma period minskade Sveriges BNP med 1,3 procent, säger Max Jonsson, analytiker på SCB.

– Utsläppen från branschen el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall minskade med 7,2 procent. Transportbranschens utsläpp minskade med 1,4 procent.

Gemensamt system

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker.

Under andra kvartalet 2023 landade det totala växthusgasutsläppet från den svenska ekonomin på 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

– De totala utsläppen från hushåll och ideella organisationer ökade med 3,4 procent. Det beror bland annat på att utsläppen från hushållens användning av bensin och diesel, främst i personbilar, ökade med 4,1 procent, fortsätter Max Jonsson.

Läs mer i statistiknyheten på scb.se:

Utsläpp från svensk ekonomi minskar under andra kvartalet 2023

Fakta: SCB:s miljöräkenskaper

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers produktionsbaserade utsläpp oavsett var i världen dessa sker.

Kvartalsstatistiken från SCB:s miljöräkenskaper redovisar produktionsbaserade utsläpp till luft per bransch från Sveriges ekonomi, där också hushållen ingår.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.

Foto: Chris LeBoutillier