Nyheter

Kommunala företrädare från Lettland i klimatdialog med Kraftringen och Eslövs kommun

Idag välkomnade Kraftringen, i samarbete med Eslövs kommun, olika kommunföreträdare från Lettland för dialog om vikten av internationellt samarbete och kunskapsutbyte för att driva på klimatomställningen.

Mötet hölls på Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta och förenade olika aktörer med gemensam målsättning – att arbeta tillsammans för en mer hållbar framtid.

– Det finns mycket att vara stolt över när det gäller Kraftringens hållbarhetsarbete. Då vår energiproduktion är helt fossilbränslefri sedan 2018 ligger våra kvarvarande utsläpp främst i leverantörskedjan. För att fortsätta vår hållbarhetsresa jobbar vi fortsatt både med vår egen verksamhet och i samarbete samt utbyte med andra aktörer för att ytterligare bidra i klimatomställningen, berättar Sara Kralmark, hållbarhetsstrateg på Kraftringen.

För både Eslövs kommun och Kraftringen är kontinuerligt utbyte och samarbete inom miljö- och klimatfrågor viktigt. Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare, och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan enbart uppnås genom globalt partnerskap och samarbete. Det var därför en självklarhet att välkomna ett 40-tal kommunföreträdare från Lettland när de frågade om studiebesök och dialog fokuserat på klimat och miljö.

– Miljöutmaningarna i världen är gränsöverskridande och samverkan inom Sverige, EU och internationellt är nödvändigt för att nå hållbarhetsmålen. Eslövs kommun har lång erfarenhet och kompetens inom miljöförvaltning och styrning vilket vi gärna delar med oss av för att underlätta utvecklingsarbeten i andra länder. Denna insats är avgörande för att tillsammans arbeta mot ett hållbart samhälle, förklarar Magnus Månsson, utvecklingsstrateg, Kommunledningskontoret på Eslövs kommun.

Det finns inte något färdigt facit när det gäller att uppnå klimatneutrala och hållbara städer och kommuner. Det är genom att utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans med olika aktörer för att utforska, misslyckas, lära och försöka igen som verksamheter utvecklas. En stor förklaring till att Eslövs kommun minskat klimatpåverkan beror på Kraftringens centrala produktion av fjärrvärme, vilket ger skalfördelar jämfört med produktion av värme i enskilda fastigheter.

Under år 2022 blev Kraftringens fjärrvärme miljövarudeklarerad. Det innebär att en analys gjordes av miljöpåverkan under hela livscykeln – allt från utvinning av råvaror och transport av bränsle till uppbyggnad och avveckling av såväl anläggningar som fjärrvärmeledningar räknades med. Miljövarudeklareringen av Kraftringens fjärrvärme visade att klimatpåverkan från Kraftringens fjärrvärme är betydligt lägre än genomsnittet i landet.

– Fjärrvärmen ger både ekonomiska och klimatmässiga fördelar. Genom att fler använder fjärrvärme till varmvatten och värme frigörs också el som kan användas till andra delar i samhället. Dessutom ger Kraftringens fjärrvärmenät möjligheter att dra nytta av samhällets restflöden, där till exempel värme från industrier och forskningsanläggningar kan värma staden i stället för att kylas bort till luften. Därför är fjärrvärme ett bra och tydligt exempel på hur vi kan arbeta mot en alltmer cirkulär ekonomi och en mer hållbar framtid, säger Martin Gierow, produktchef Värme & Kyla Kraftringen.

På bilden: En delegation kommunpolitiker från Lettland besöker Eslövs kommun och Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta
Foto: Petter Duvander / Kraftringen