Nyheter

Byggföretagen: ”Brist på flexibilitet i EU-regler om markhälsa kan sätta krokben för gröna omställningen”

Byggföretagen avvisar EU-kommissionens förslag till direktiv för övervakning av markhälsan.

– Vi är mycket oroade, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

– Byggföretagen anser att hälsosam mark är en förutsättning för ett uthålligt samhällsbyggande. God markhälsa tryggar livsmedelsförsörjningen och stärker biologisk mångfald. Men lagstiftningen måste utgå från effektiva och ändamålsenliga åtgärder. Nuvarande förslag tar varken hänsyn till regionala eller nationella förutsättningar, fortsätter Emma Bonnevier.

Enligt Emma Bonnevier är det viktigt att påminna om att Sverige i ett europeiskt perspektiv är exceptionellt grönt.

– Den bebyggda marken utgör endast tre procent av Sveriges landyta. Helt i onödan riskerar direktivets utformning att fördyra och försena den gröna omställningen, inte minst i våra tillväxtregioner, avslutar Emma Bonnevier.

Förslaget till direktiv gäller för all mark och alla markanvändningar inom EU och har som ambition att täppa till de luckor som identifierats i befintlig lagstiftning avseende markskydd. Sveriges regering menar att direktivet kan komma att reglera frågor som kan anses ligga inom nationell kompetens.

Läs mer här:

Byggföretagen-Remissvar Dnr KN202303652 markhälsa.pdf