Nyheter

Ny sorteringsanläggning möjliggör återbruk av tusentals ton textil

Biståndsorganisationen Human Bridge bygger en anläggning för storskalig sortering av insamlad textil i Rosersberg i Sigtuna kommun. Anläggningen, med en potentiell kapacitet på över 20 000 ton per år, beräknas vara i full drift under första kvartalet 2024.

– Textilindustrin står för upp till 10 procent av klimatutsläppen. För att minska kläder och textiliers miljö- och klimatpåverkan behöver de användas längre. Återbruk är bättre för miljö och klimat, jämfört med att återvinna textilmaterialet, och genom att öka kapaciteten för sortering kan en större andel textilier återbrukas, säger Lars Råsberg, ansvarig för biståndsorganisationen Human Bridges näringsverksamhet, där textilhantering ingår.

Vid Human Bridges nya anläggning i Rosersberg norr om Stockholm, kommer insamlad textil försorteras, innan det insamlade materialet skickas vidare för finsortering av sorteringsbolag inom EU. Sorteringsanläggningen beräknas vara i full drift under första kvartalet 2024. Fullt utbyggd kan anläggningen sortera över 20 000 ton textil per år.

Hantering av textil och textilavfall är en högaktuell fråga såväl i Sverige som inom EU. Nya regler för producentansvar för textil förhandlas på EU-nivå och enligt EU:s avfallsdirektiv ska samtliga medlemsländer senast den 1 januari 2025 samla in textil separat från annat avfall. Direktivet kräver att länderna säkerställer att textilerna förbereds för återanvändning eller materialåtervinning. Investeringen i Rosersberg är ett steg i Human Bridges förberedelser inför den kommande lagstiftningen.

– Svenskarna köper 14 kilo textil per person och år och slänger 8 kilo i hushållssoporna. När de nya reglerna om separat insamling av textil träder i kraft kommer mängden insamlade kläder öka. Det är viktigt att allt som går att återbruka tas om hand, därför investerar vi i en högre kapacitet, fortsätter Lars Råsberg.

Utöver den nya anläggningen i Rosersberg projekterar Human Bridge även för ytterligare utveckling av en befintlig anläggning i Holsbybrunn i Vetlanda, som utbyggd kommer att motsvara anläggningen i Rosersberg. Dessutom finns planer på en tredje anläggning längre norrut. För närvarande har 118 kommuner runt om i Sverige ett avtal med Human Bridge om textilhanteringen där organisationen hanterar all den textil som samlas in.

– Ibland påstås det att Sverige saknar system för storskalig insamling av textil, men det stämmer inte. De kommuner som redan i dag samarbetar med Human Bridge kring textilinsamling vet att vi har en storskalig lösning med fokus på återbruk och i och med den här investeringen stärker vi vår kapacitet ytterligare, avslutar Lars Råsberg.

Om Human Bridge

Biståndsorganisationen Human Bridge är Sveriges största insamlare av kläder och textil och samlar in mellan 12 000 och 13 000 ton textil per år. Insamlingen sker från Ystad till Sollefteå genom insamlingsbehållare och containers. Textilinsamlingen finansierar kärnverksamheten, att samla in och skicka sjukvårdsutrustning och medicinsk utrustning som bistånd till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Om svenskarnas textilkonsumtion

Enligt siffror från Naturvårdsverket köper svensken 14 kilo textil varje år och slänger 8 kilo i hushållssoporna. Varje plagg används i genomsnitt 10 gånger och den svenska textilkonsumtionen orsakar utsläpp av växthusgaser på över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter, varje år. Det motsvarar utsläpp från 850 000 varv runt jorden med bil. Den största klimatpåverkan från svensk klädkonsumtion, över 80 procent, sker i produktionen.

Bild: Human Bridge