Nyheter

Den gröna märkningen: Nasdaq Green Equity Designation

Hållbara företag kan synliggöra sina aktier som gröna tack vare den gröna märkningen Nasdaq Green Equity Designation. Bolagen granskas av en tredje part och varje år måste granskningen förnyas för att få behålla märkningen som grön, eller som bolag i grön transition.

För att uppfylla kraven för Nasdaqs gröna märkning måste bolaget ha omsättning och investeringar som till minst 50 procent bedöms som gröna och att mindre än 5 procent av omsättningen är knuten till fossilt bränsle.

Komplext område

Flera svenska fastighetsbolag – nämligen Platzer, K2A, Wästbygg Group, Annehem Fastigheter och Castellum har fått sin aktie godkänd som grön. Hittills är det två typer av bolag, fastighetsbolag och Clean Tech-företag, som ansökt och fått märkning.

– Hållbarhetsarbete är utmanande och komplext. När det gäller fastighetsbranschen har det hittills mest handlat om att miljöcertifiera enskilda projekt eller byggnader. Med grön märkning av aktier vill vi hjälpa duktiga hållbara bolag att synliggöra sitt hållbarhetsarbete på ett transparent sätt, berättar Adam Kostyál, europeisk noteringschef på Nasdaq och ytterst ansvarig för drygt tusen bolag som är listade på Nasdaqs börser i Norden och Baltikum, dessutom för europeiska bolag som är listade på Nasdaq i USA.

Nasdaqs koncept för gröna aktier har funnits i ungefär ett och ett halvt år och flera av bolagen har hunnit med både det initiala godkännandet och omprövningen efter ett år, bland andra Castellum.

– Möjligheten att märka sin aktie som grön underlättar för företagen att jobba med hållbarhet, pushar på arbetet och synliggör det för investerare och för bolagens kunder, fortsätter Adam Kostyál. Vid granskning av bolagen använder vi oss av externa parter, som S & P Global Shades of Green. Vi är mycket måna om att motverka så kallad greenwashing.

Företagen måste vara transparenta med sina fastställda miljömål och hur de lever upp till dem, såsom Science Based Targets och klimat KPI enligt Parisavtalet.

– Granskningen sker också i linje med EU-taxonomin, som bolagen måste vara transparent med hur de uppfyller. Allt detta skapar trygghet för investerare och för bolagens kunder.

Två alternativ

Det finns två alternativ för gröna aktier, beroende på hur långt bolaget kommit i sitt hållbarhetsarbete: Nasdaq Green Equity Designation och Nasdaq Green Equity Transition Designation.

Den senare, märkningen för grön transition, ställer krav på att minst 50 procent av investeringarna ska bedömas som hållbara, med avsikten att gröna investeringar ska bidra till att den gröna andelen av bolagets omsättning blir allt högre. Högst 50 procent av omsättningen får vara knuten till fossila bränslen. Märkningen för grön transition är avsedd för bolag som jobbar ambitiöst med sitt hållbarhetsarbete och har målet att bli allt mer gröna.

Även onoterade bolag kan erhålla en grön märkning. Exempelvis tekniska utvecklingsbolag under expansion har behov att synliggöra sitt hållbarhetsarbete för att locka investerare.

Handel med negativa utsläpp

Nasdaq går långt i sitt hållbarhetsengagemang. Man är majoritetsägare i Puro.earth, som utfärdar certifikat för koldioxidinfångning, så kallade negativa utsläpp. Dessa kan åstadkommas genom att fånga in koldioxid exempelvis från värmeverk och lagra koldioxiden i havsbotten, eller att producera biokol som lagras i marken.

Många företag, både i fastighetssektorn och i andra sektorer, har mål om klimatneutralitet. Att eliminera samtliga utsläppskällor kommer att bli svårt och därför kommer bolagen att behöva köpa negativa utsläpp för att balansera ner sina utsläpp till netto noll.

Puro.earth utfärdar CO2 Removal Certificates (CORC), som garanterar att koldioxiden verkligen har samlats in och lagrats och att leverantören av negativa utsläpp inte säljer samma post till någon annan. Allt säkras på vetenskaplig basis.

Den som behöver handla negativa utsläpp kan vända sig till Puro.earth för att hitta leverantör och köpa där, alternativt komma med en förfrågan om en viss leverantör kan prövas för att få certifikat.

– Vi var väldigt tidigt ute med detta och sätter en standard för certifiering och sådan handel, eftersom vi ser ett behov hos företagen. Ha gärna en dialog med oss om hur det fungerar och prova sedan att göra inköp av negativt utsläpp. Vi är mer än gärna med och bidrar till kompetensen på området, avslutar Adam Kostyál.

Foto: Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law