Nyheter

Redo att låna grönt

Borås Stad kan numera finansiera hållbara investeringar, genom att vända sig direkt till kapitalplacerare som vill göra skillnad för miljön. Ett grönt ramverk, antaget av Kommunstyrelsen, gör detta möjligt.

Ett grönt ramverk är ett sätt för både företag och kommuner att göra det möjligt att ställa ut obligationer, det vill säga låna pengar, till projekt som är dokumenterat hållbara.

Ramverket ger en översikt över de styrdokument som Kommunfullmäktige har antagit när det gäller miljö, energi- och klimat, och hur arbetet som sker utifrån dessa dokument ska genomsyra hela kommunkoncernen – med kartläggning av miljöpåverkan, prioritering och genomförande av åtgärder samt utvärdering av utfallet.

– Det gröna ramverket sänder ett viktigt budskap till den växande del av kapitalmarknaden som inriktar sig på projekt som driver på för mer hållbara samhällen, säger Ulf Olsson (S), som är Kommunstyrelsens ordförande. Ramverket innebär också en signal till hela kommunkoncernen: vi kommer framöver att ha kapitalmarknadens granskande ögon på oss när det gäller att klara åtagandena i styrdokument såsom Miljöprogram och Energi- och klimatstrategi.

Det dröjer en bit in på nästa år innan det gröna ramverket faktiskt kommer att användas för att ställa ut gröna obligationer. Ramverket slår fast inom vilka områden gröna obligationer kan användas, och hur urval och uppföljning ska ske.

Kategorier av gröna projekt

Borås Stad och dess bolag kan ta fram gröna projekt inom åtta kategorier: förnybar energi, energieffektivitet, gröna byggnader, rena transporter, klimatanpassning, hållbar hantering av vatten och avloppsvatten, förebyggande och kontroll av föroreningar samt biologisk mångfald på land och vatten.

När ett projekt ryms inom några av dessa kategorier kan en grön obligation bli aktuell, men bara om projektet klarar ytterligare prövning. Borås Stad har inrättat en kommitté för gröna obligationer, med interna och externa experter som utvärderar, och går i god för att projekt som väljs ut verkligen klarar kriterierna för få kallas en grön investering.

För att investerare och allmänheten ska kunna följa utvecklingen och få inblick i prioriterade områden kommer Borås Stad att varje år publicera investerarrapporter. Även en utomstående revisor kommer att granska att projekt har valts i enlighet med Borås Stads ramverk för gröna obligationer.

– Jag är mycket glad över att en lång och noggrann process äntligen är klar och beslutad av Kommunstyrelsen, säger Susanne Bladh, tidigare finanschef, numera ekonomichef i Borås Stad. Stadens expertis på miljöfrågor och på finansiering har arbetat tätt tillsammans, och jag är säker på att detta blir ett viktigt verktyg för Borås Stads möjlighet att låna på goda villkor, på en kapitalmarknad som alltmer fokuserar på hållbara investeringar.