Nyheter

Vinnare av Grundels Hållbarhetspris 2023

Utmärkelsen Grundels Hållbarhetspris tilldelas Petter Mellander, för sitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet inom energi- och miljöteknik vid Karlstads Universitet. Prissumman är 10 000 kr.

Petter Mellander har under våren 2022 genomfört ett arbete i samarbete med Karlstads Centralsjukhus som har sammanställts i rapporten ”Ekonomisk driftoptimering av det termiska energisystemet på Karlstad centralsjukhus.”

Arbetet presenterar driftrekommendationer för CSKs energisystem och har gett CSK ökad kunskap om hur de kan anpassa driften av värmesystemet för att göra systemet både mer energi- och kostnadseffektivt. Arbetet är väl genomfört och ligger helt i linje med Grundels arbete med att energieffektivisera befintliga fastigheter.

Vill du ta del av Petters arbete?

Läs här: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1679892/FULLTEXT01.pdf