Nyheter

CMB-grupp ska ta fram färdplan för klimatledarskap

Text: Gösta Löfström

Alla som har ledande befattningar inom byggsektorn behöver ha kunskaper för att deras arbete ska kunna leda till att branschens uppsatta klimat- och hållbarhetsmål uppnås. En kunskapsgrupp för klimatledarskap har bildats vid kunskapsforumet CMB i Göteborg.

Gruppen har skapats för att stötta utvecklingen av en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn fram till 2045. Utgångspunkten är ambitionen att ta fram en lokal klimatfärdplan för Göteborg med fokus på ledarskap.

– Vi är ett forum för reflektion och diskussion utifrån ledarskapets perspektiv kopplat till hållbarhet. Vi har fokus på klimatledarskap, styrning och management, hur vi får till ett bra ledarskap som kan skapa möjligheter till måluppfyllelse, säger Johanna Hector Lund, hållbarhetsstrateg från konsultföretaget Akuro. Hon är en av tre ordföranden för ”Kunskapsgrupp för klimatledarskap” vid Centrum för Management i Byggsektorn, CMB.

CMB är en samverkansorganisation, ett kunskapsforum där bygg- och fastighetsbolag medverkar. Man kallar sig en ”prakademi” och har i 25 år varit verksamt i mellanrummet mellan samhällsbyggandet i praktiken och akademin i form av forskare, lärare och studenter vid Chalmers.

För dialoger och blickar ut

Kunskapsgruppen för en dialog med den nationella färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor, då denna färdplan har pekat ut just ledarskap som en nyckelfaktor för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn. Man riktar också sina blickar mot förebilder ibland annat Malmös, Umeås, Stockholms och Region Östergötlands motsvarande processer.

– Det är ett branschproblem att hållbarhetsfrågorna ofta drivs av specialister, medan många i ledande positioner, inte minst projektledare, saknar kunskapen för att omsätta frågorna och få ekonomi och effektivitet i arbetet. Det är ofta beställarna som sätter förutsättningarna för klimat- och hålbarhetsmålen. Även till exempel företagsledningar, affärschefer och projektledare behöver känna ett ägandeskap och driva arbetet.

Om kommande konkreta och praktiska resultat av gruppens arbete uttrycker Johanns Hector Lund en förhoppning:

– Ett konkret resultat skulle kunna bli vägledande principer för hur man med hjälp av ledarskapet i en organisation driver ett effektivt och framgångsrikt klimatarbete, som aktivt bidrar till en framtida klimatneutralitet inom samhällsbyggnadsbranschen.

Bred rekrytering

Kunskapsgruppen består av ett 20-tal företrädare för företag, organisationer, förvaltningar och institutioner. Den påbörjade sitt arbete hösten 2022 och har lyssnat brett kring erfarenheter och kunskaper som intresserade partnerföretag och organisationer har. Man vill förstå hur goda exempel och aktuella forskningsperspektiv diskuteras och används för att bygga ett dedikerat klimatledarskap. Gruppens arbete ska bli en del av en kommande bok om klimatledarskap som författas av bland andra Joakim Forsemalm vid CMB.