Nyheter

M3 Bygg medverkar i branschens vägledning för klimatkrav vid upphandling av ROT-projekt

M3 Bygg från Rotundagruppen har deltagit som testpilot i branschens vägledning för klimatkrav vid upphandling av ROT-projekt initierat av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierat av Energimyndigheten genom ”förskning- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende” (E2B2). Resultaten fungerar som vägledning för framtida upphandlingskrav och kriterier för grön finansiering inom ROT-sektorn.

Projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad ROT” – med syfte att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöfrågor inom byggsektorn – sträckte sig från maj 2021 till juni 2023. Åtta testpiloter bestående av entreprenörer och konsulter inom ROT deltog, däribland ett projekt från M3 Bygg. Projektmålen innefattade klimatberäkningar (rivning, bygg och driftenergi), vägledning kring upphandlingskrav, beräkningsanvisningar, kunskapsmaterial om hållbarhetseffekterna av olika renoveringsalternativ samt kriterier för grön finansiering.

En femtedel av utsläppen

Att behovet av klimatsmarta lösningar och vägledning för beställare i vår bransch är stort går inte att sticka under stol med. Enligt statistik från Boverket (2021) står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av de nationella utsläppen av växthusgaser i Sverige – en hisnande siffra. Mellan år 2008 och 2020 stod ROT-branschen för 56 % av byggsektorns totala utsläpp, medan nybyggnation utgjorde 19 % och uppvärmning resterande del. Byggmaterial och byggprocessen är de främst bidragande faktorerna till de höga utsläppen inom ROT.

En vägledning för miljömässig hållbara upphandlingar

Den som gör upphandlingen ansvarar själv för de krav som sätts upp. Men vid införandet av klimatkrav vid upphandling behövs en enhetlig metod för att kunna jämföra klimatpåverkan mellan olika anbudsgivare. ”Klimatkrav till rimlig kostnad ROT” har därför utvecklat riktlinjer för att genomföra LCA-beräkningar (Life Cycle Assessment) för byggprojekt, där de specificerar vilken klimatrelaterad information som är tillåten att använda och vilka delar av byggnaden som ska inkluderas i beräkningarna.

Dessa riktlinjer, som bygger på praktiska erfarenheter, fungerar som ett komplement till klimatdeklarationslagen och är till nytta både för privata och offentliga beställare. De kan användas i olika skeden av ett byggprojekt, oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering eller ombyggnad.

– Vi är glada och stolta över att M3 Bygg har varit en del av det här viktiga klimatprojektet som kommer att gynna både beställare och entreprenörer i ROT-branschen långsiktigt. Anvisningarna från projektet är ett starkt komplement till de många insatser vi gör för att skapa hållbarhet i byggsektorn, säger Johan Lindberg, VD på Rotundagruppen.

Läs mer om Klimatkrav till rimlig kostnad ROT här.