Nyheter

Miljöpartiet: ”Goda förutsättningar för miljözon i Stockholms City”

Stockholms city präglas av genomfartstrafik och transporter som kan planeras bättre. Miljözon klass 3 har potential att effektivisera trafikflödet och förbättra luftkvaliteten, utan att kräva stora trafikavstängningar. Det visar stadens analys inför införandet.

I oktober 2022 aviserade Stockholms rödgröna styre en ny miljözon i City. Samma månad 2023 avslöjades gränsdragningen för zonen, som ska träda i kraft på nyårsafton 2024. Nu är det möjligt att ta del av stadens analys av förutsättningarna för införandet.

Mycket genomfartstrafik

Stadens genomgång visar att biltrafiken har en begränsad roll i innerstan. Mindre än tio procent av resorna till och från City görs med bil. I den planerade miljözonen finns cirka 50 bilar registrerade på boende och runt 1000 parkeringsplatser. Staden bedömer att en övervägande del av bilarna i området är genomfartstrafik.

– Stockholms City är en plats där utsläppen från bilar skadar människors hälsa. Men det är också ett av Sveriges lättaste områden att ta sig till utan bil. Vi har valt att införa miljözon klass 3 på en plats dit de allra flesta stockholmare har möjlighet att promenera, ta cykeln eller åka kollektivt, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

I likhet med personbilstrafiken visar stadens mätningar att merparten av godstrafiken i den kommande miljözonen egentligen är på väg till en annan plats. Under en vanlig dag kör cirka 2800 lastbilar in i det utpekade området, men över tre fjärdedelar är genomfartstrafik.

– Idag fungerar Stockholms stadskärna som en genomfartsled för lastbilar som har ärenden någon helt annanstans. Jag tror att de flesta som rör sig i City håller med om att gatorna kan användas bättre, fortsätter Lars Strömgren.

Möjligheter till samlastning

Stockholms prognos är att stora delar av genomfartstrafiken i området kan omfördelas till alternativa resvägar eller helt andra färdmedel. Staden menar också att de transporter som faktiskt har en målpunkt i området skulle kunna effektiviseras. Intervjuer med förare i zonen visar att transportfordonen sällan är fullastade.

– Alldeles för många lastbilar kör runt och fraktar luft, trots att det finns alternativ. Redan idag samarbetar flera företag i City kring olika former av samlastning. Det finns till exempel ett upplägg där en aktör som levererar till City tar med sig återvinning tillbaka. Bara där har transporterna halverats, konstaterar Lars Strömgren.

Totalt sett bedömer staden att verksamheter i området kräver cirka 450 lastbilar per dag. Det kan jämföras med antalet utsläppsfria fordon som rullar i kommunen. I Stockholms stad finns omkring 3000 lätta eldrivna lastbilar registrerade. Bland de tunga lastbilarna finns cirka 300 gasfordon. Det visar siffror från Trafikanalys.

– Redan idag rullar många utsläppsfria lastbilar på Stockholms gator, men majoriteten tankas fortfarande med bensin och diesel. Vi behöver fortsätta öka andelen utsläppsfria fordon i staden. Miljözonen är ett verktyg för att påskynda den omställningen, säger Lars Strömgren vidare.

Förbättrad luftkvalitet

Huvudsyftet med miljözoner är att komma åt de hälsoskadliga kväveoxider som skapas av fossildrivna fordon. Staden beräknar att miljözonen i City kommer att minska utsläppen av kväveoxider i området med 1,5 ton per år. Det är en minskning med 99 procent.

– Idag gör luftkvaliteten i Stockholm att barn får sämre lungkapacitet och äldre dör i förtid. Som politiker har vi ett ansvar att skydda stockholmarnas hälsa. Vi behöver fasa ut bensin- och dieselbilarna, säger Lars Strömgren.

Den beräknade minskningen av kväveoxider gör att Stockholm klarar WHO:s riktlinjer för luftkvalitet i området. För att göra det utan miljözon klass 3 konstaterar staden att det skulle krävas stora trafikavstängningar och åtgärder för att minska kapaciteten för motortrafik. Det skulle göra det betydligt svårare att köra bil eller lastbil i City.

– Ingen som protesterar mot den nya miljözonen har hittills kunnat visa ett alternativ som gör att området lever upp till WHO:s gränsvärden för luftkvalitet. Miljözon klass 3 är ett sätt att göra luften tillräckligt ren och samtidigt behålla de nödvändiga transporterna, säger Lars Strömgren.

Positivt för näringslivet

Varje dag promenerar över 20 000 personer på Biblioteksgatan, Norrlandsgatan och Regeringsgatan vardera. För dem kommer miljözonen märkas i form av friskare luft och mindre buller. Enligt stadens analys kan en attraktivare stadsmiljö locka ännu fler besökare till butiker och matställen i City, och på så sätt öka intäkterna för näringslivet.

– Det finns många företagare i City som längtar efter den nya miljözonen, medan andra är mer oroliga. Historiskt sett har trafikförändringar ofta väckt kritik i början, för att senare omfamnas unisont. Där är sommargågatorna ett pedagogiskt exempel, avslutar Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.