Nyheter

Järfälla signerar klimatkontrakt 2030

I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. Klimatkontrakt 2030, som också Järfälla signerar, är ett verktyg för att tillsammans kontinuerligt och långsiktigt höja ambitionerna. Den 8 december, på European Viable Cities Day, signerades 2023 års klimatkontrakt av de deltagande kommunernas och myndigheternas högsta ledning.

Inom Viable Cities arbetar 23 kommuner som tillsammans representerar 40 procent av Sveriges befolkning tillsammans med sex myndigheter* för att gå före i klimatomställningen och bana väg för andra aktörer. På European Viable Cities Day, den 8 december, firas framgångar hittills och kommande insatser för klimatet vässas. Dessutom signerar deltagarna ett nytt klimatkontrakt.

– Järfällas miljöarbete ligger fortsatt i framkant och som kvitto på det utsågs vi tidigare i år till tredje miljöbästa kommun i Sverige. Bäst i regionen. Vår reviderade och ambitiösa miljöplan ligger till grund för vårt fortsatta arbete och tillsammans med näringslivet, akademin och kommuninvånarna ska vi fortsätta att vara en föregångare i klimatarbetet. Klimatkontraktet är en viktig länk mellan Järfällas lokala klimatarbete och den samverkan som krävs med andra kommuner och myndigheter för att nå målet om Klimatneutrala städer 2030, säger Aphram Melki (C ), kommunalråd med ansvar för miljö, integration och trygghet.

Järfälla aktiv deltagare

Järfälla har deltagit i Viable Cities sedan starten 2019 och ligger i framkant när det gäller arbetet med klimatomställning. Deltagarna inom Viable Cities inspireras av varandra för att öka takten på den lokala omställningsresan. Olika modeller för att hitta nya arbetssätt utvecklas i snabb takt, exempelvis i form av lokala klimatavtal. I Järfälla pågår flera viktiga insatser för tillfället.

Några exempel:

Uppstart och utveckling av ett klimat- och energinätverk för bostadsrättsföreningar med fokus på energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Nätverket består nu av över 90 brf:er som träffas fyra gånger per år.

Implementering av Järfällas koldioxidbudget vilket bland annat innebär att klimatfrågan inarbetas på ett tydligare sätt i befintliga miljöledningssystem.

Test av nya digitala verktyg för att följa upp Järfällabornas resmönster och främja ett hållbart resande. Under våren 2024 genomförs en forskningsstudie på KTH som utvärderar insamlad data och analyserar viktiga målpunkter i Järfälla för att öka det hållbara resandet till dessa platser.

Kommunikationsinsatser för att engagera, exempelvis hållbarhetsbilaga i lokaltidningen samt föreläsningar för allmänheten bland annat inom odling, hållbar konsumtion och klimathandlingskraft.

– För Järfälla är undertecknandet av Klimatkontrakt 2030 ett verktyg för att samverka kring klimatfrågan med såväl andra kommuner som myndigheter för att ringa in utmaningar, lära av varandra och överbrygga hinder i klimatomställningsarbetet. Klimatkontraktet har bidragit till flera av de målsättningar som nu finns inarbetade i viktiga styrdokument som till exempel den nya miljöplanen. Minskad klimatpåverkan är också en viktig utgångspunkt i framtagandet av kommunens  nya översiktsplan, säger Ida Bohman, projektledare för Viable Cities i Järfälla.

Om Viable Cities
Viable Cities är Sveriges största insats för klimatneutrala och hållbara städer, och finansieras som ett strategiskt innovationsprogram av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Viable Cities flaggskeppssatsning är Klimatneutrala städer 2030, där 23 städer i Sverige kraftsamlar för att snabbare ställa om. Missionen är Klimatneutrala städer 2030, med ett gott liv för alla inom planetens gränser.
* Myndigheterna är Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket. Städerna är Borås, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro and Östersund.