Nyheter

Enklare energikrav för mindre plushus

Forum för Energieffektivt Byggande har nu ändrat kriterierna för klassningen FEBY Plushus. Nu blir de enklare att klara för småhus och mindre byggnader. Ett Plushus ska leverera lika mycket energi som den själv behöver under ett år, men också vara energieffektiv.
Feby har kriterier för plusenergibyggnader. De är mycket energieffektiva. FEBY 18 Guld eller passivhusnivån skall uppfyllas. För småhus är detta dock svårt att uppnå, särskilt för envåningshus. Samtidig investering i mer isolering och i solceller motsvarande hela byggnadens årsbehov av el är kostsamt och ibland inte möjligt. Därför inför FEBY nu enklare krav för mindre byggnader vid årsskiftet.
– Att använda byggreglernas allt för generösa krav på energieffektivitet vore däremot tokigt, menar Eje Sandberg FEBY, eftersom det skulle kräva mycket mer solcellsinstallationer och då ska man tänka på att de producerar mest el på sommarhalvåret medan värmebehovet är under vintertid. Solceller ger också en viss klimatpåverkan när de tillverkas och därtill krävs mineraler.
I de nya kriterierna för FEBY Plushus, finns en kravnivå motsvarande FEBY Silver som sedan gradvis skärps till nivån för FEBY Guld för byggnader över 1150 kvadratmeter uppvärmd area. Skillnaden ligger alltså i att kravnivån för acceptabla värmeförluster inte längre är lika hårda för mindre byggnader. Detta gör att de mindre byggnaderna med sina stora takareor relativt uppvärmd area, kan kompensera sina högre värmeförluster med något mer elproduktion.
– Vi tror detta blir den optimala kombinationen för denna målgrupp, menar Eje och tillägger att konceptet blir allt mer slagkraftigt vartefter kostnaderna för solcellsinstallationer sjunker. Vår förhoppning är också att bankerna ger extra förmånliga lån till de som uppfyller dessa kriterier. Detta blir en robust lösning för att kunna stå emot framtida elprischocker och ger därmed en trygg lånekund.
Läs mer: FEBY18 dec 2023
Räkneexempel
För en byggnad på 165 m2 och med solceller som producerar 125 kWh/m2, år så kommer en byggnad som klarar FEBY plushuskravet behöva ca 40 m2 solceller, medan en byggnad som klarar BBR-kraven med en frånluftsvärmepump kommer behöva 61 m2 solceller och därtill ett eleffektbehov på vintern som ligger 65% högre.  Med FEBY kraven behövs i praktiken ett FTX-system för att återvinna värmen i frånluften med inkommande friskluft. Det ger också en säkerställd luftväxling i sovrummen. Man kan komplettera med en uteluftsvärmepump eller fjärrvärme.