Nyheter

Forskarrådet för klimatomställning i Västra Götaland: Utsläppen i Västra Götaland ökar igen

Industrin står för över 40 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland. Och under 2021 ökade utsläppen i Västra Götaland med 10 procent jämfört med 2020. Ska klimatmålet för 2030 nås behöver vi snarast ersätta fossila råvaror och energi med fossilfria och förnybara alternativ.

Det konstaterar Forskarrådet för klimatomställning i Västra Götaland i sin rapport Industrin i fokus.

– Det är alltså helt nödvändigt att den västsvenska industrin ökar sina åtgärder för att ställa om. Detta krävs också för att företagen ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i en värld med allt hårdare klimatkrav, säger Frances Sprei, ordförande i Forskarrådet. 

För andra året analyserar rådet klimatutvecklingen i Västra Götaland och nu presenteras deras rapport med rekommendationer på industrins gröna omställning. Flera av rådets rekommendationer betonar vikten av att Västra Götalandsregionen (VGR) är samlande och drivande – i nära samverkan med näringsliv, akademi och myndigheter – för att öka takten.

– Rådet efterlyser en gemensam vision från de regionala beslutsfattarna som stakar ut en tydlig riktning för klimatomställningen, där flera aktörer kan kraftsamla och peka på konkreta utmaningar, fortsätter Frances Sprei.

Ökningen av 2021 års utsläpp kan bland annat kopplas till stora anläggningar inom raffinaderi, kemiindustri, cementproduktion och avfallskraftvärmeverk. Nu krävs gemensamma insatser.

– Klimatfrågan är global men lokala insatser är avgörande. Västra Götaland samlar flera av de industrier som spelar en central roll i klimatomställningen. Vi har till exempel goda förutsättningar att bli ledande inom återvinning av plast och att regioner går före och utgör goda exempel är viktigare än någonsin, konstaterar Frances Sprei.

Det går långsamt

Västra Götaland står för en hög andel, nära en femtedel, av det totala ekonomiska värdet i den svenska industrin med betydande närvaro av fordons- och kemiindustri samt drivmedelsproduktion. För närvarande minskar utsläppen av växthusgaser i en allt långsammare takt sedan 2015. Utsläppen sker främst från våra industrier, men också transporter, energisystem och jordbruk.

– Men samtidigt pågår en stor omställning till det bättre. Ökad elektrifiering och biodrivmedel i transportsektorn står för de största bidragen, vissa minskningar har även skett i industri och el- och fjärrvärmesektor. För att driva på elektrifieringen, som är en framgångsfaktor här, måste vi ha tillräckligt med el. Fram till 2030 är det framför allt land- och havsbaserad vindkraft som kan möta en ökad efterfrågan, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

Ökad produktion

Utvecklingen av industrins utsläpp bör också ställas i relation till den ekonomiska produktionen inom industrin. Sedan år 2000 har den varuproducerande andelen av bruttoregionalprodukten (BRP) nästan fördubblats i Västra Götaland. Parallellt har utsläppen från industrin i princip varit oförändrande sedan 1990. Nuvarande utveckling är otillräcklig för att nå Västra Götalands klimatmål 2030.

– Trots att det ser tufft ut gör vi framsteg både inom elektrifiering och cirkularitet. Vi är redan idag på många områden en föregångare för industriregioners klimatomställning i hela Europa och världen. Vi behöver komma ikapp på de områden där vi inte är ledande, genom att öka utbytet av best practice kan vi snabba upp takten, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Rådet betonar att industrins omställning inte bara är en fråga för klimatet – med gynnsamma villkor att utveckla, testa och förverkliga framtidens lösningar skapas en attraktiv och konkurrenskraftig region med internationell synlighet som kan locka kompetens och arbetskraft från omvärlden. Det är en gemensam framtidssatsning, där vi kan vara med och bidra till den gröna omställningen.

För att utsläppen kraftfullt ska minska presenterar Forskarrådet åtta rekommendationer:

1. Höj industrins ambitionsnivå för att dra nytta av omvärldens progressiva klimatpolitik.

2. Skapa vision och tydlighet för den regionala klimatomställningens möjligheter.

3. Satsa på nya industrier, cirkulära och resurseffektiva materialflöden.

4. Stimulera värdekedjor med netto noll-utsläpp.

5. Stärk den interna utvecklingen och koordineringen inom företag för att driva förändringsprocesser.

6. Driv kommunala bolag som del av omställningen.

7. Utveckla den fysiska planeringen av lokala energisystem till stöd för omställningen.

8. Agera proaktivt och konstruktivt i tillståndsprocesser för alla inblandade parter.

För att ta del av hela rapporten, detaljer om rekommendationerna, liksom förslag på ansvar och roller: https://www.vgregion.se/forskarrad.

Fakta: 
Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning är oberoende och har uppdraget  av Västra Götalandsregionen (VGR) att följa uppklimatarbetet i länet, identifiera åtgärder som kan driva på omställningsarbetet och rekommendera vad om behöver göras av aktörerna i Västra Götaland för att minska utsläppen i den takt som krävs. I slutet av varje år lämnar rådet en rapport till VGR. Förra årets rapport hade fokus på området transporter.