Nyheter

20 miljoner kronor till forskning för hållbar industriell omställning

Högskolan Väst forskning inom teknik och lärande stärks av nya anslag från KK-stiftelsen. Närmare 20 miljoner kronor satsas på forskning som ska underlätta för industrin att ställa om till digitaliserad och automatiserad produktion på ett hållbart sätt.

– Det är mycket glädjande att KK-stiftelsen stöttar vårt fortsatta arbete med att bygga en stark forsknings- och utbildningsmiljö. Finansieringen innebär att vi kan utveckla ny kunskap och kompetens som stärker svensk industri. De nya medlen ska användas till fyra nya projekt, säger Lennart Malmsköld, programchef för forskningsmiljön Primus vid Högskolan Väst.

Det största projektet, PROWIL, handlar om att sätta människan i centrum när digitaliserade och automatiserade processer införs inom tillverkningsindustrin. Här ska forskare inom produktionsteknik och inom Industriellt arbetsintegrerat lärande arbeta tillsammans för att bidra till att industrins teknikomställning kan genomföras på ett hållbart sätt – såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

Teknikutveckling med människan i centrum

Ytterligare ett projekt handlar om teknikutveckling där människans förutsättningar och roll är i fokus. Här ska en forskare tillsammans med två företag utveckla mer kunskap om medarbetares och chefers förutsättningar vid industriell digitalisering.

Ett annat projekt kommer att utveckla AI-stöd för sensorsignaler i produktionsprocesser. Med hjälp av AI-teknik ska all data som genereras under processer kunna analyseras på ett effektivare och kvalitetssäkert sätt.

Medel ska även användas till att stärka högskolans kompetens inom svetsteknik genom rekrytering av en lektor från industrin.

Bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft

– Den positiva utvecklingen fortsätter vid Högskolan Väst för den samproducerande forskning och utbildning som tas fram tillsammans med näringslivet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– I miljön Primus samverkar ett hundratal företag, vilket bland annat stärker forskningens relevans, bidrar till ökad kompetensförsörjning och ger företagen ökad konkurrenskraft. Forskningen kopplar samman tekniska aspekter av produktionssystem med organisation och lärande för förändring, vilket ger förutsättningar för att industrin snabbt ska kunna dra nytta av resultaten, fortsätter Eva Schelin.

Bygger vidare på en stark forskningsmiljö

Forskningsmiljön Primus etablerades av Högskolan Väst 2018 och ska fram till 2027 utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus ingår i KK-stiftelsens program ”KK-miljö” och bygger vidare på två av högskolans väletablerade forskningsområden – produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande – samt den nära samverkan som finns med industrin.

Inför varje år måste en verksamhetsplan godkännas av KK-stiftelsen för att finansiering ska beviljas. Där beskrivs önskade satsningar inom Primus tre kärnområden; Produktionsprocesser, Produktionssystem och Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL).

Foto: Maja Brand, Teknikföretagen/Bredda bilden