Nyheter

PwC 2023 Global Investor Survey: Investerare ser utmaningar med hållbarhetsrapportering

Det finns tydlig förbättringspotential när det gäller innehåll i hållbarhetsrapporter. I alla fall enligt en klar majoritet av de investerare och analytiker som deltagit i en global undersökning framtagen av PwC. Fler än nio av tio medverkande menar nämligen att det finns delar av hållbarhetsrapporteringen som inte överensstämmer med verkligheten.

Nu sätter de sitt hopp till ny reglering, och många tror även att AI kommer att utveckla branschen.

– Tre av fyra investerare anser att hållbarhet är viktigt för deras investeringsbeslut. Samtidigt menar hela 94 procent att hållbarhetsrapporteringen innehåller delar som inte överensstämmer med verkligheten, vilket är en ökning med sju procentenheter sedan förra året. Vi ser en utveckling där det ställs allt högre krav på hållbarhetsinsatser. Med nya regelverk, som till exempel CSRD, kommer företag att få helt andra möjligheter att möta de förväntningar som finns från bland annat investerare, berättar David Ringmar som är ansvarig för hållbarhetsrådgivning inom PwC Sverige.

Fokus på regelverk och kostnadsbeskrivningar

Även om investerarna svarar att de är tveksamma till delar av innehållet i hållbarhetsrapporteringen, så anser många av de medverkande att nya regler och standarder kan utveckla området. 57 procent menar att deras informationsbehov kommer att tillgodoses om företag uppfyller kommande regler och standarder som till exempel CSRD.

– Vi ser också att intresset för kostnader kopplat till hållbarhet ökar. Tre av fyra investerare ser det som viktigt att få överblick över utgifter för hållbarhetsaktiviteter. Lika stor andel svarar att företag bör vara transparenta med kostnaden för verksamhetens miljö- och samhällspåverkan, berättar David Ringmar.

Blickarna riktas mot ny teknik och AI

Undersökningen visar också att 59 procent anser att teknikförändring är den viktigaste faktorn för hur företag kan skapa värde under de kommande tre åren. 61 procent menar också att snabbare användning av AI är mycket eller extremt viktigt för värdeskapande. Men även om många är positivt inställda till AI-effekter, så lyfter de även fram riskmoment. 86 procent oroas över vad AI innebär för datasäkerhet och integritet, och nästan lika många för bristande styrning och kontroll samt felaktig information.

– Teknikutvecklingen driver i allt högre grad omställning och investeringar. Därför är det logiskt att investerare efterlyser ett samlat grepp på hur företag hanterar möjligheterna och riskerna med ny teknik, och inte minst generativ AI, menar David Ringmar.