Nyheter

SL fortsätter klimatarbetet som omfattar fordon, depåer och ny teknik

De klimatmål som beslutades vid klimatmötet COP28 i Dubai den 13 december innebär att vi ska överge fossila bränslen och i stället välja förnybara alternativ som solenergi, vind- och vattenkraft.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm/SL jobbar med hållbarhetsfrågorna i det dagliga arbetet och strävar mot att varje resa i kollektivtrafiken ska vara förnybar. Alla bussar drivs till exempel på drivmedel som klassas som förnybara. Dit räknas biogas, etanol, biodiesel och el.

Förnybara drivmedel i sjötrafiken 2030

Trafikförvaltningens målsättning är att all kollektivtrafik, både på land och till sjöss, ska gå på 100 procent förnybar energi år 2030. Men redan 2017 uppnåddes målet för hela bussflottan som sedan flera år drivs på förnybara drivmedel. I takt med att elbussarna blir fler kommer busstrafiken dessutom bli alltmer energieffektiv.

Pendeltåg, tunnelbanor och lokalbanor drivs sedan länge till 100 procent av el från förnybara källor.

Inom sjötrafiken ska ställas krav på förnybara drivmedel med lågt eller inget klimatpåverkande utsläpp. I kommande upphandlingar för pendelbåts- och skärgårdstrafiken finns också krav på ökad energieffektivitet för att nå målsättningen om att all sjötrafik ska gå på förnybara drivmedel 2030. I sjötrafiken finns också flera spännande projekt på gång som pilotprojektet med bärplansbåten, världens första elektriska passagerarfartyg med bärplan.

Fossilfri uppvärmning

Trafikförvaltningen/SL består av mycket mer än bussar, tåg och fartyg. I förvaltningen ingår också fastigheter, depåer och stationer, och nästan alla är uppvärmda med energi från förnybara källor.

Vårt hållbarhetsafokus finns med i alla led när vi planerar för kollektivtrafiken, idag och i framtiden. När vi till exempel bygger nytt så ska materialet kunna återanvändas. All tankning sker i våra egna depåer och det pågår ett omfattande arbete med att byta både drivmedel och teknik i fordon och depåer.

Korta fakta om SL:s klimatarbete:

Redan på 1990-talet beslutades att SL ska minska klimatavtrycket.

1996 började vi köpa in el från sol, vind och vatten till alla pendeltåg, lokaltåg och tunnelbanan.

Idag är en bussresa med oss 100% förnybar då alla SL-bussar drivs på förnybara drivmedel.

2035 är målet att alla busar ska vara elbussar. Därmed kommer vi ha noll procent lokala koldioxidutsläpp i kollektivtrafiken.