Nyheter

Radikal implementering för klimatneutrala städer

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. Lokala företag mobiliserar tillsammans med kommuner, nya sätt att styra och leda omställningen tas fram, lösningar som drastiskt minskar utsläppen sprids och klimatidéer från medborgare blir verklighet. På European Viable Cities Day, den 8 december, firas framgångar hittills och kommande insatser för klimatet vässas.

Från Skellefteå i norr till Malmö i söder, från storstad som Stockholm till landsbygdskommun som Mariestad, kraftsamlar många aktörer för klimatomställning. Inom Viable Cities arbetar 23 städer, som representerar 40 procent av Sveriges befolkning, och sex myndigheter för att gå före i klimatomställningen och bana väg för många andra att följa efter.

Klimatkontrakt 2030 är ett verktyg för att tillsammans kontinuerligt och långsiktigt höja ambitionerna, och den 8 december signeras 2023 års klimatkontrakt av städerna och myndigheternas högsta ledning.

– För ett år sedan skrev Borås Stad under Klimatkontrakt 2030 för första gången. Under året har vi utvecklat värdefulla samarbeten, till exempel med fastighets- och byggsektorn. Med våra samarbetsparter i satsningen Klimatneutrala Borås 2030 har vi genomfört flera dialoger med både invånare och näringslivet. Vi har arbetat fram ett grönt ekonomiskt ramverk som möjliggör att Borås Stad kan finansiera hållbara investeringar, säger Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad.

Städerna “glor och snor”

Städernas insatser sker inom alla områden och involverar allt fler organisationer. Och de kopieras. Städerna inom Viable Cities “glor och snor” av varandra, för att öka takten på den lokala omställningsresan. Alla i samhället behöver arbeta på nya sätt för att lyckas. Olika modeller för det utvecklas i snabb takt, exempelvis i form av lokala klimatavtal. I år mobiliserar nära 400 företag tillsammans med kommuner i Umeå, Malmö, Karlstad, Gävle, Helsingborg, Kristianstad, Linköping, Eskilstuna, Borlänge och Uppsala.

Nya lösningar som drastiskt minskar utsläppen sprids: till exempel 50 procent lägre elförbrukning i Örebros kommunägda bostadsbolag ÖBo, digitalt stöd för att fler ska arbetspendla klimatsmart i Borlänge, och mer trä som byggmaterial i till exempel Skellefteå och Växjö.

Många av insatserna ger samtidigt andra vinster, utöver minskad klimatpåverkan, till exempel renare luft, grönare miljöer, lägre kostnader och ökad konkurrenskraft.

– I Växjö har vi goda erfarenheter av att klimatomställningen ger positiva effekter på samhället i stort. Omställningen till ett biobaserat energisystem gynnade lokala skogsägare och bidrog till minskad sårbarhet och ökad ekonomisk tillväxt. Jag är övertygad om att den omställning vi behöver göra inom transportsektorn också kommer föra med sig positiva effekter i form av ökad attraktivitet, färre olyckor och bättre folkhälsa, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Från Sverige ut i världen

European Viable Cities Day – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt arbete som pågår i Sverige och inom EU för missionen kring klimatneutrala och hållbara städer. I Europa siktar över hundra städer, varav flera svenska, mot klimatneutralitet till 2030, som en del i EU:s gröna giv med det övergripande målet om en klimatneutral kontinent 2050.

– Just nu driver EU på klimatomställningen på ett mycket positivt sätt. Men det måste kombineras med ytterligare åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. EU har inte alla verktygen. På transportområdet är samarbetet mellan olika aktörer särskilt viktigt och klimatkontrakten är ytterligare en yta för att öka den viktiga samverkan mellan Trafikverket och kommunerna, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Transporter, av människor och gods, står för en stor del av klimatutsläppen som måste minskas radikalt. För att lösa det behöver många aktörer i samhället involveras. Just nu utvecklas verktyget systemdemonstratorer inom Viable Cities. Verktyget ska göra det lättare att möta komplexa utmaningar, som till exempel att nå klimatsmart mobilitet. Två städer testar detta tillsammans med en bredd av aktörer, Lund och Stockholm.

– Vi är övertygade om att systemdemonstratorer kommer att bli ett ovärderligt verktyg för den lokala omställningsresan de kommande åren, i Sverige, i EU och globalt. Nu krävs både mod och handling av alla: offentlig sektor, näringsliv, forskningsinstitut, civilsamhälle och politiker, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities. 

Mer om arbetet inom Viable Cities:

Lokala klimatavtal blir allt fler. 

Som en avknoppning av det nationella Klimatkontrakt 2030 mobiliseras aktörer i lokala klimatavtal. Avtalen ser lite olika ut i städerna. Gemensamt är att de organisationer som går med åtar sig att tillsammans med andra aktivt arbeta för att ställa om sin egen verksamhet och bidra till kommunens övergripande mål om klimatneutralitet till 2030. I skrivande stund är omkring 300 företag och organisationer med i ett lokalt klimatavtal, men antalet växer snabbt. Klimatavtalen i Gävle samlar 14 organisationer, Kristianstad 17, Umeå 56, Uppsala 46, Eskilstuna 67, Malmö 45, Borlänge 40, Helsingborg 90, Linköping 18 och Karlstad 5 (strax 6). I Stockholmsregionen finns Klimatarena Stockholm.

Flex-o-mat i Uppsala.

Varje dag tillagar städer tusentals och åter tusentals måltider i skolor och vårdhem. I Uppsala har nya rutiner för kökspersonal i kombination med tekniska lösningar lett till halverade effekttoppar. Det ger en lägre belastning på elnätet när elen är som dyrast. Resultaten är så bra att över 30 storkök i Uppsala kommun ska använda konceptet och det har också spridits till andra kommuner, till exempel Eskilstuna, Karlstad och Lund. Konceptet testas just nu i andra typer av maskintäta verksamheter, exempelvis Räddningstjänstens tvätterier.

Systemdemonstrator planeras i Lund. 

I Lunds kommun planeras för en systemdemonstrator (CoAction Lund) i en stadsdel som är ett av Sveriges mest arbetsplatstäta områden med mycket trafik. Där ska de, tillsammans med en rad medaktörer, skapa ett mobilitetssystem med minskade utsläpp och samtidigt behålla tillgängligheten. Mobilitetssystemet ska också kopplas till ett klimatneutralt energisystem i området. För att på riktigt ställa om är det mer än tekniska lösningar som behövs – hela system behöver förändras. Systemdemonstratorn banar väg för att många fler städer ska kunna testa liknande lösningar.

Och i Stockholm. 

I systemdemonstratorn Snabbsam kommer Stockholms stad och dess partners att arbeta för en omfattande omställning av resvanor, ytanvändning och fordonsflotta i Stockholms innerstad. Detta som ett steg på vägen mot en utsläppsfri innerstad och ett klimatpositivt Stockholm 2030. I Snabbsam ska den miljözon som planeras i centrala Stockholm nyttjas både som motor och möjlighetsfönster i strävan mot ett transporteffektivt och utsläppsfritt transportsystem som på sikt sträcker sig långt utanför zonens gräns. Systemdemonstratorn banar väg för att många fler städer ska kunna testa liknande lösningar.

Halverad elförbrukning i ÖBo.

Örebro kommuns allmännyttiga bostadsbolag ÖBo har mer än halverat elförbrukningen i sina bostäder (52 procent) sedan 2005. Värmeförbrukningen har sänkts med 22 procent. Detta genom att se sina bostäder som ett enda stort system och genom att installera smart teknik i befintliga hus. Det här har lett till sänkta driftkostnader med cirka hundra miljoner per år, vilket uppskattas att motsvara två miljarder i ökade fastighetsvärden i koppling till klimatarbetet.

Byggaktörer för hållbar utveckling i Enköping.

I Enköping har ett hållbarhetsprogram för ett större stadsutvecklingsprojekt tagits fram i nära samarbete med utvalda byggaktörer. Programmet ska användas i alla steg i utvecklingen av stadsdelen Myran; från avtal, markanvisning, planprogram, detaljplan till projektering och bygglov, byggnation och förvaltning. Inriktningsmålen är styrande för såväl stadens förvaltningar och bolag som för byggaktörer inom Myran.

Arbetspendling – beteendeförändring med digitalt stöd. 

Borlänge kommun ska tillsammans med en rad partners – Sustainable Innovation, SSAB, IKEA, Borlänge Energi, och KLOT- klimatpsykologerna – utveckla mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. Ny kunskap om beteendemönter och digitala samåkningstjänster ska bidra till ökad hållbarhet och mindre klimatpåverkan inom transporter. Arbetet är en del i att snabba på omställningen till ett klimatneutralt Borlänge 2030 och har betydande potential för uppskalning.

Foto: brightfreak