Nyheter

Nyckeln till klimatförbättrad betong

Vatten är involverat i hela livscykeln för cementbaserade material och påverkar därmed betongens hydratisering, mikrostruktur och beständighet. Ett projekt med finansiering genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har undersökt hur SCM:s och relaterade tillsatser påverkar hydratiseringsprocessen hos cementbaserade material.

Alternativa bindemedel (”supplementary cementitious materials”, SCMs) erbjuder en hållbar lösning för att minska koldioxidutsläppen från produktionen av cement och betong. Denna studie utforskar påverkan av SCMs och relaterade tillsatser på hydratiseringsprocessen hos cementbaserade material, vilket påverkar deras mikrostruktur och transportegenskaper.

Vatten är involverat i hela livscykeln för cementbaserade material och påverkar därmed betongens hydratisering, mikrostruktur och beständighet.

Den nyutvecklade utrustningen visar utmärkt prestanda när den övervakar interaktionen mellan vatten och klimatförbättrad betong. SCMs påverkar inte bara porstrukturen i härdad cementbaserad pasta, utan också fassammansättningen och vattendynamiken. Effekten av SCMs på meso-skalig porstruktur kan tydligt indikeras av vattenångsorptionsisotermer.

Fukttransporten i blandade bindemedelssystem kommer att påverkas av SCMs på grund av deras förfining av porstrukturen, vilket kan indikeras av formationsfaktor. En förenklad modell baserad på formationsfaktor kan användas för att uppskatta kloridmigrationskoefficienten för de blandade pastorna och murbruken.

Den uppgraderade utrustningen erbjuder en pålitlig icke-destruktiv övervakning av betongkvaliteten genom att mäta elektrisk ledningsförmåga och intern temperatur noggrant. Den har också potential för att övervaka torkningsprocessen av klimatförbättrad betong.