Nyheter

Boverket: Byggsektorns utsläpp av växthusgaser ökar

Bygg- och fastighetssektorn fortsätter stå för en stor del av vår miljöpåverkan, visar Boverkets senaste miljöindikatorer. Åren 2020-2021 ökade dessutom både utsläppen av växthusgaser och energianvändningen.

– ­­Det är en oroande ökning. Branschen måste öka takten om vi ska nå klimatmålen, säger Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.

Perioden 2008-2021 visar utvecklingen av indikatorer:

en minskning av växthusgasutsläpp och kväveoxidutsläpp.

en ökning av partikelutsläpp, total energianvändning och användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

 Bygg- och fastighetssektorns företag och organisationer har en stor påverkan på miljön och klimatet vid nybyggnad och från förvaltning, renovering och ombyggnad av byggnadsbeståndet. Därför är det viktigt att de tar sitt ansvar när det gäller Sveriges klimatarbete, fortsätter Anders Sjelvgren.

Ansvarar för drygt 20 procent av utsläpp av växthusgas

Den senaste sammanställningen visar att sektorn stod för mellan 6 och 40 procent av miljöpåverkan i Sverige under 2021. Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp (exklusive import) stod för 21,7 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2021. Jämfört med 2020 är detta en ökning med cirka 0,1 procentenheter. Sektorn bidrar även till utsläpp i andra länder vid import.

  Över tid har vi sett positiva trender med minskade utsläpp av växthusgaser. Det är bra att branschens miljöpåverkan i vissa delar minskat och gått i rätt riktning över en längre tid. Branschen har vuxit väldigt mycket sedan 2008, så det är bra att utsläppen inte ökat i samma takt.

–  Men det här trendbrottet går inte i rätt riktning eftersom det tyder på att den tidigare positiva trenden kan ha vänt i en tid när vi snarare måste snabba på takten för att nå klimatmålen, fortsätter Anders Sjelvgren.

Energianvändningen ökar

Användningen av inhemsk och importerad energi ökar både på kort och lång sikt. År 2021 låg energianvändningen på 109 TWh vilket var en ökning med elva procent jämfört med 2008 då energianvändningen låg på 97 TWh. Det är även en ökning med sju procent jämfört med 2020 då energianvändningen låg på 101 TWh.

Byggherrar måste redovisa sin klimatpåverkan

Sedan den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

 Det kommer att vara intressant att fortsätta följa hur bygg- och fastighetssektorn påverkar miljön och om trendbrottet vi nu sett kommer hålla i sig. Vi hoppas att klimatdeklarationerna kommer ha en positiv effekt. Nuvarande konjunktur och det minskade husbyggandet kommer också troligen märkas av i våra kommande sammanställningar, säger Kristina Einarsson, projektledare på Boverket.

Om miljöindikatorerna

Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och miljöindikatorerna är en av indikatorerna för att följa upp målet.

Indikatorerna kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB).

Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Analysen inkluderar miljöpåverkan för all bygg- och fastighetsverksamhet i Sverige men exklusive anläggning av väg och järnväg.

Samtliga data gäller för år 2021 förutom för avfallsindikatorn (senast tillgängliga data från Statistiska centralbyrån). SCB har genomfört en revidering av hela tidsserien för 2008–2021. Revideringen av underlaget har påverkat resultatet av miljöindikatorerna jämfört med tidigare redovisning.

Foto: Bruno

Vill du veta mer?
På Boverkets webbplats kan du bland annat läsa mer om hur utsläppen och användningen är fördelad mellan olika delbranscher. Där finns också fördjupad statistik samt mer information om miljöindikatorer och klimatdeklarationer.
Miljöindikatorer – aktuell status – Boverket