Nyheter

Helsingborg väljs in i EU:s pilotprogram för hållbara städer

Helsingborgs stad har blivit utvald att delta i EU:s ”Pilot Cities”-program och får 6,6 miljoner kronor i stöd för hållbar stadsutveckling med Oceanhamnen i fokus.

Som en av EU:s över 100 ”Mission Cities” kommer Helsingborg att intensifiera sina insatser för att minska koldioxidutsläpp och främja förändringar som stärker stadens arbete med klimatfrågor.

Under de kommande två åren kommer fokus att ligga på att utveckla och implementera innovativa metoder, lösningar och tjänster för att uppnå stadens klimatmål.

­­– Att bli utvald i Pilot Cities-programmet, vilket ingår i EU:s NetZeroCities-initiativ, innebär stärkta möjligheter att nå netto-noll utsläpp, framför allt genom samarbete med andra EU-städer. Detta är en möjlighet för Helsingborg att ligga i framkanten inom miljöinnovation och bidra till en hållbar framtid. Det säger Carina Leffler, stadsdirektör i Helsingborgs stad.

Stödet från EU kommer att inriktas på hållbart stadsbyggande med Oceanhamnen i centrum, där ett nytt innovationsdistrikt ska lanseras våren 2024. Inom ramen för projektet kommer staden att utforska tydliga utsläppsgränser för bygg- och anläggningssektorn, samtidigt som nya arbetssätt och samarbetsformer utvecklas. Åtgärderna syftar till att säkerställa att Helsingborg når sina klimatmål, med ambition om gradvis skärpta gränsvärdena fram till 2030.

Dennis Kerkhof, projektledare för Oceanhamnen, betonar vikten av samverkan:

­– Vårt deltagande i EU:s pilotprogram för föregångsstäder ger oss en unik möjlighet att dra lärdom av andra städers erfarenheter och dela med oss av våra egna insikter. Med den politiska ambitionen att nå klimatneutralitet 2030 är det avgörande att etablera gemensamma spelregler och främja ett starkt samarbete med både näringslivet och stadens invånare.

– I projektet ingår partnerskap med Svenska Miljöinstitutet IVL och Lunds Tekniska Högskola vilka tillför djupgående kunskap och forskning. Deras expertis kompletterar vårt nära samarbete med näringslivet och det partnerskapet är en grundpelare i projektet. Tillsammans skapar vi en plattform för innovation och hållbar styrning, vilket är avgörande för Helsingborgs vision om en hållbar framtid.

Foto: Studio-e / Anders Ebefeldt