Nyheter

Debatt: ”Sverige behöver värna ultrarena dieseldrivmedel i beredsskapssyfte”

Text: Jim Olsson, Docent, Förbränningskemist, Andreas Eklund, kemist och FOU chef, Ecopar AB

Sverige strävar efter att minska utsläppen av skadliga avgaser genom en högre användning av förnybara bränslen. Detta är positivt och vi ligger i framkant, men det är viktigt att uppmärksamma hur vissa aspekter av vår nuvarande lagstiftning missgynnar bränslen med betydande hälso- och miljöfördelar.

Ett utmärkt exempel är ultrarena dieseldrivmedel, som vid förbränning i dieselmotorer genererar avsevärt renare och mindre skadliga avgaser jämfört med konventionell diesel. Ultrarena dieseldrivmedel används i dieselmotorer av nyttotyp som i regel ej kan ersättas av elmotorer bla av beredskapsskäl.

Idag finns en märklig skillnad i lagstiftningen gällande bränslen med liknande egenskaper. Alkylatbensin, en typ av ultraren bensin, undantas från reduktionsplikten och med rätta – dess positiva miljöaspekter är tydliga. Att tillsätta bioetanol i alkylatbensin skulle leda till betydligt mer skadliga avgasutsläpp och tekniska försämringar.

Å andra sidan måste specialdieseldrivmedel, som ultrarena dieselbränslen, uppfylla reduktionsplikten, trots att de delar samma miljöfördelar som alkylatbensin. Det är paradoxalt att ultrarena dieselbränslen tvingas att blandas med biodrivmedel som RME, vilket försämrar bränslets kvalitet och resulterar i giftigare avgaser.

All sådan inblandning försämrar, försvårar och fördyrar dessutom beredskapslagring av ultrarena dieselbränslen till fordon, arbetsmaskiner samt reservgeneratorer till tex sjukhus. Ryssland har under invasionskriget mot Ukraina med systematiska bombningar av större kraftverk och oljedepåer slagit ut central elproduktion respektive transporter. Det visar att mindre decentraliserade beredskapslager för dieselbränslen till viktiga fordon, båtar, arbetsmaskiner och lokala elgeneratorer är en viktig del i Sveriges försvar idag och i framtiden.

Denna ojämlikhet i lagstiftningen är problematisk, särskilt med tanke på att både alkylatbensin och ultrarena dieselbränslen har samma mål: att skydda arbetsmiljön och känsliga miljöer såsom marina områden. Ultrarena dieselbränslen förbättrar också på ett unikt sätt luftkvaliteten och arbetsmiljön på platser med tunga arbetsmaskiner, som byggarbetsplatser.

Båda bränslena har fossilt ursprung men brinner rent och ger därmed mindre skadliga avgaser. Dessutom är det värt att betona den ökade risken för sjukdomar kopplade till användningen av konventionell diesel.

Ultrarena dieseldrivmedel är utformade för att minimera utsläppen när andra alternativ inte kan uppnå samma renhetsgrad. Det är orimligt att alkylatbensin och ultrarena dieseldrivmedel behandlas olika enligt lagstiftningen.

Detta är en fråga som klimatministern måste agera för en förändring.

Foto: 🌼Christel🌼