Nyheter

LKFs hållbarhetsprofil en styrka i en orolig tid – skapar trygghet

LKF-året 2023 präglades av utmaningar på global nivå, från klimatförändringar till ekonomisk oro och humanitära kriser. Men under påfrestningar syns hållbarhetsarbetet effekter – tillsammans har LKF med andra aktörer fokuserat på klimatsmarta lösningar och ökad samverkan för att stärka tryggheten.

20 procents klimatbesparingar

Ett av LKFs framsteg under det senaste året inkluderar genomförandet av klimatdialoger med entreprenörer i pågående nyproduktionsprojekt.

– Resultaten är lovande, med upp till 20 procents klimatbesparingar i alla projekt, berättar Lena Nordenbro, hållbarhetschef på LKF i Lund.

Dessutom har interna klimatdialoger och samarbetet med Lunds kommun intensifierats för att uppnå målet om klimatneutralitet till 2030.

Samverkan och klimatneutralt byggande

LKF deltar aktivt i initiativ som CoAction Lund, en EU-finansierad satsning, och nätverkande med bland annat Lunds universitet med fokus på klimatneutralt byggande. Dessa sammanhang utgör arenor för kunskapsutbyte och gemensamma insatser för att främja hållbarhet.

Samverkan med föreningslivet för att öka jämställdhet

Företaget har fokuserat på samverkan på lokal nivå. Under 2023 arrangerades en föreningsträff för sponsrade föreningar, med temat jämställdhet.

Dessutom har entreprenörsträffar initierats, och ett nytt boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen har undertecknats, där hållbarhetsperspektivet framhålls.

Barnen i fokus i allt LKF gör

Genom att inkludera barnperspektivet i verksamheten strävar LKF efter att skapa en trygg och hållbar livsstil för sina hyresgäster.

– Barnrättsresan är ett annat betydande initiativ från LKF under 2023. Det är ett styrande dokument som tydliggör företagets förhållningssätt i arbetet med barnrättigheter, förklarar Lena.

Utmaningarna 2024

När hållbarhetschefen reflekterar över året nämner hon utmaningarna inom hållbarhetsfrågan. Balansen mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är komplex, men det senaste året har präglats av en positiv diskussion om lösningar snarare än utmaningar.

LKF styrkor

Engagemanget och viljan att integrera hållbarhet i alla aspekter av verksamheten har blivit företagets styrka.

Sammanfattningsvis har LKF under 2023 visat att hållbarhetsfrågor är en prioritet och att det genom dialog, samverkan och tydliga åtgärder är möjligt att göra betydande framsteg mot en mer hållbar framtid.

Trygghet i våra områden

Lena Nordenbro, hållbarhetschef på LKF, betonar att trots de globala påverkningarna, har det gångna året varit ett år där engagemanget och viljan att hitta lösningar har varit tydligt. I en värld präglad av utmaningar har företaget tagit initiativ till öppna dialoger och samarbete med externa partners som Polisen och Lunds kommun för att stärka tryggheten i bostadsområdena.