Nyheter

FOJAB: ”Hållbarhetsrapporten ett viktigt verktyg för att driva på branschen”

Nu släpper arkitektkontoret FOJAB sin hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022–23.

– Trots att vi ännu inte är ålagda att redovisa enligt CSRD är rapporten ett viktigt verktyg för oss – för att underlätta för våra kunder, för att driva på branschen och för att nå våra egna hållbarhetsmål, säger vd Daniel Nord.

Den 1 januari i år trädde kravet på hållbarhetsrapportering inom EU i kraft. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, innebär att företag över en viss storlek och omsättning är skyldiga att från och med nu presentera hållbarhetsdata som på sikt kommer att få samma dignitet som den finansiella rapporteringen.

FOJAB omfattas än så länge inte av detta krav, men för många av FOJABs kunder ställer CSRD höga krav på såväl implementering av nya rutiner och processer som transparens kring uppföljning av hållbarhetsmål.

– Hållbarhetsrapporteringen är viktig för FOJAB ur flera aspekter, fortsätter Daniel Nord. Bygg-, fastighets- och anläggningssektorn omsätter stora mängder material och förbrukar energi både i bygg-, förvaltnings- och rivningsskede. Vår verksamhet utgör en del av denna bransch och vi har därmed en skyldighet att genom kompetens och god rådgivning bidra till att minska miljöpåverkan i de uppdrag vi är delaktiga i. Och även att agera förebild genom hur vår verksamhet bedrivs.

– Vi har också genom vårt engagemang i LFM30 och Klimatarena Stockholm, förbundit oss att bidra till och hitta lösningar för att nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor tidigare än det nationella målåret 2045. Att mäta och följa upp det som görs är en viktig del i att nå de uppsatta målen.

Hittills har det inte funnits någon vedertagen standard för hållbarhetsredovisning, vilket har gjort det svårt att jämföra olika insatser. Även om CSRD innebär en tydligare mall för vad som ska redovisas saknas fortfarande ibland kunskap och verktyg för att få fram den data som behövs.

– Lagstiftaren ligger före verkligheten, vilket kommer att sätta ljus på områden där nödvändig omställning ännu inte skett. På FOJAB är vi stolta över den utveckling vi bidrar till, men vi är också medvetna om att mycket mer återstår att göra, avslutar Daniel Nord.

Här kan du läsa och ladda ner FOJABs hållbarhetsrapport.