Nyheter

Smart teknik ska ge nya insikter i fortsatta arbetet mot bättre luft i centrala Piteå

Inom ramen för projektet ”Lätt att göra rätt” har Piteå kommun tagit ett stort kliv mot framtiden genom att sätta upp smarta sensorer som ska analysera trafikrörelser i centrala Piteå med syfte att förbättra luftkvaliteten.

Mätningar av partiklar, PM10, i luften utförs på två centrala ställen i Piteå. Data visar att halterna ligger för högt och trafikens påverkan har identifierats som en betydande orsak till den bristande luftkvaliteten. Piteå kommun jobbar aktivt inom många områden för att förbättra den.

– En bra luftkvalitet är viktigt både för människors hälsa och för miljön. Partiklar är den luftförorening som medför störst hälsoproblem bland människor och barn är särskilt utsatta, därför är det så viktigt att vi fortsätter att jobba för att få ner nivåerna, säger Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef i Piteå kommun.

Det finns ett omfattande åtgärdsprogram framtaget och där listas de åtgärder som kommunen gör för att minska partiklarna i luften. Bland annat ses materialval vid halkbekämpning över, och det jobbas med dammbindning och ökad vattenspridning vid sandupptag.

Andra exempel som kopplas till åtgärdsprogrammet är gatuprojekt där fler cykelparkeringar byggs för att minska trafiken till förmån för bättre luftkvalitet, och där gång- och cykelvägar byggs ut för att främja hållbara transportalternativ. Kommunen satsar också på att öka kollektivresandet på många sätt, exempelvis genom en pågående kampanj med testresenärer.

Genom projektet ”Lätt att göra rätt” tar Piteå kommun i samarbete med PiteEnergi stora steg vidare i arbetet mot en hållbar stad genom Internet of Things (IoT). Avancerade sensorer har satts upp på lyktstolpar i centrala stan och Öjebyn. Sensorerna mäter luftkvalitet, trafikflöden och väderdata.

De har ingen kamerafunktion men spårar trafikrörelser av fordon, cyklister och fotgängare. Genom att kombinera denna data med väderinformation strävar projektet efter att skapa insikter om hur beslut, resvanor och beteende påverkar miljön. Utifrån det testas olika insatser inom projektet med strävan om att påverka luftkvaliteten i centrala Piteå till det bättre.

– Vår målsättning är att fler ska få upp ögonen för hur val av resesätt och resvägar påverkar luftkvaliteten. Vi hoppas såklart att de kommande insatser vi gör inom projektet ska leda till att luftkvaliteten på sikt förbättras genom att få fler att ändra resvanor och välja hållbara resesätt, både för miljön och för sin egen hälsa, säger Frida Pettersson, projektledare.

Projektet har initierats för att adressera de klimatmål som satts upp inom ramen för Agenda 2030 med nya infallsvinklar och metoder. De mål inom Agenda 2030 som projektet särskilt inriktas på God hälsa och välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektet kommer pågå under hela 2024.