Nyheter

Går från förnybart till fossilfritt

Telge Energi har länge gått i bräschen för förnybar energiförsörjning i landet. I takt med ökad efterfrågan på el i hela landet, en instabil prisbild på el, samt en ökad efterfrågan från kunder på fossilfria energikällor, har Telge Energi fattat beslutet att bredda energimixen till att även inkludera kärnkraft.

Beslutet har fattats efter att Europaparlamentet slog fast att kärnkraft är en förutsättning för att Europa ska nå klimatmålen och satsningar på kärnkraft inom EU numera räknas som hållbara investeringar.

— Just nu ställer världen om. I den framtida energimixen är sol, vind och vatten fortsatt mycket viktiga, men de räcker inte för att tillgodose behovet av stabil, tillgänglig och prisvärd el. Tvärtom råder stor enighet bland experter, politiker och beslutsfattare om att alla fossilfria kraftslag behövs för att vi ska lyckas nå omställningsmålen. Det har varit avgörande för oss inom Telge Energi i beslutet att erbjuda våra kunder el från fossilfria källor, istället för enbart från förnybara, säger Niklas Holberg, VD Telge Energi.

Telge Energi har valt att bredda energimixen från och med januari. Befintliga kunders avtal justeras per den 1 april medan nya kunder kan välja el från fossilfria källor vid nytecknande av avtal redan nu. Både befintliga och nya kunder kan däremot fortsatt välja el från enbart förnybara källor om de så önskar.

— Vi breddar vårt produktutbud och adderar kärnkraft till portföljen. På så sätt gör vi det enklare för våra kunder att göra smarta val baserat på deras egna önskemål och behov. Vi har alltid haft tät och positiv dialog med våra kunder. Vår affär handlar om att kunna erbjuda produkter som svarar upp mot kundernas energiförbrukning men också kundernas plånbok. Samtidigt tar vi som företag vårt ansvar för att bidra till Sveriges framtida tillväxt, fortsätter Niklas Holberg, VD Telge Energi.

Ökad elektrifiering i samhället ses som nyckeln till att lyckas med klimatmålen, fortsatt tillväxt och välfärd i vårt land. Detta ställer helt nya krav på vår elförsörjning. De kommande 20 åren förväntas Sveriges elbehov mer än fördubblas enligt en samlad expertkår. För att få kalkylen att gå ihop krävs att alla fossilfria energislag ingår i energimixen. Mot bakgrund av detta har Telge Energi omprövat sin tidigare hållning om att enbart erbjuda sina kunder el från förnybara källor.