Nyheter

Nu moderniseras Sofiero slott

Helsingborgarnas kungliga slott Sofiero är föremål för renovering och upprustning. Tekniska installationer åtgärdas för att klara gällande regelverk. Samtidigt förändras planlösningen, framför allt på vindsvåningen. Dessutom byggs glasverandan ut och källarvåningen vidgas med en köksdel.

Sofieros historia går tillbaka till 1860-talet. Kronprins Oskar (senare kung Oskar II) och makan Sofia var initiativtagare till uppförandet av detta ”sommarslott” eller ”lustslott” några kilometer norr om Helsingborg. Sofiero har med tiden blivit känt för sin parkanläggning med bland annat flera hundra sorters rododendron och ymniga blomsterrabatter. Tack vare detta, restaurangverksamhet och kulturevenemang är Sofiero ett välbesökt utflyktsmål.

När det var dags för ett större underhåll av slottsbyggnaden dryftades inom Helsingborgs Stad frågan vad som kunde göras. Tre mer eller mindre omfattande förslag diskuterades och slutligen fastnade man för att utföra en renovering, modernisera byggnadens teknik och göra smärre utbyggnader.

– Bygglovsprocessen var mycket speciell, berättar Christer Jakobsson, projektledare på stadens fastighetsförvaltning. Bygglovsansökningen delades upp i fem delar och de underlag vi lämnade in var väldigt omfattande. Vi engagerade både antikvarie och arkitekt tidigt i processen, vilket var oerhört viktigt, liksom att få bred acceptans bland allmänheten för förslaget.

Följer BBR

Det projekt som nu genomförs gäller det planerade underhållet och dessutom moderniseras byggnadens tekniska installationer. All el och VA förnyas. Det blir också ny ventilation. Installationerna följer krav enligt BBR, med avseende på luftflöden och alla övriga parametrar. Byggnadens inbrottslarm och passersystem, brand/utrymningslarm återbrukas, men kompletteras med nytt.

För bättre energiprestanda görs tilläggsisolering, där det är möjligt utan att det syns, vilket gäller framförallt vindsvåningen. Fönstren på västsidan, ut mot havet, var utdömda och byts till replikor som har bra isolerade glas och inbyggt solskydd. Övriga fönster kompletteras med en extra ruta innanför originalfönstret och blir högisolerat. Beträffande fönstren i norr och öster behövs inte solskydd. Vad gäller fönstren kommer inte besökarna att se någon skillnad jämfört med tidigare.

Den fysiska tillgängligheten uppgraderas för att klara dagens krav. Inne i slottet kompletteras med en ramp. Den befintliga hissen upp till plan 3 ersätts med en plattformshiss som dessutom når vindsvåningen.

Nya rumsfunktioner

Ett viktigt önskemål som projektet tillgodoser är att Sofiero ska kunna hålla öppet för besökare och gäster året runt. Dessutom får vindsvåningen helt nya funktioner med ny planlösning som ger plats för kontor, konferensrum och fläktrum. Det senare dock endast för ett aggregat. De övriga sex placeras undanskymda i var sina positioner.

– En stor utmaning är att få rum med aggregat, kanaler och don, utan att detta syns och med hänsyn till antikvariska värden, fortsätter Christer Jakobsson. Alla åtgärder inom projektet har utretts noga tillsammans med stadens antikvarie och den externa antikvarie som har anlitats, i ett samförstånd som fungerat mycket bra.

En viss utmaning utgörs också av byggnadens begränsade bärighet. Förstärkningar görs med stålbalkar och pelare för att förhindra svikt i golven. I tidigt skede laserskannades byggnaden både exteriört och interiört och en väldigt noggrann 3D-modell togs fram, vilket var mycket värdefullt för projekteringen. 

Två tillbyggnader

Slottets exteriör bevaras intakt med två undantag. Den befintliga glasverandan på västra sidan förlängs med två meter, får nytt tak och en rad med pelare som en arkad. Detta ger plats åt fler restauranggäster. Dessutom byggs källarvåningen ut med en köksdel. Här har krögaren deltagit redan i planering och projektering för att önskemålen skulle fångas upp tidigt. Från utsidan sett blir köksdelen mycket diskret och bäddas in bland parkträden, där alla bevaras. 

Återbruk

Helsingborgs Stad främjar återbruk och i vårt projekt är målet att tegel som används ska vara återbrukat, berättar Christer Jakobsson. Larm och passersystem återbrukas. Dörrautomatik kommer från demontage på annat håll. Köksutrustningen tas från andra kök som avvecklas. Och allt material som vi får över i Sofiero försöker vi återbruka i andra projekt.

Värt att nämna är också att projektet upphandlades enligt LOU som en totalentreprenad med partnering. Förfrågningsunderlaget specificerade noga vilka krav som ställdes på anbudsgivarna och hur anbuden skulle utvärderas. En poängmatris användes vid utvärderingen och priset på entreprenörens arbete togs inte i beaktande.

Upplägget med partnering är närmast nödvändigt. När det handlar om gamla byggnader är inte alla förutsättningar kända. Vad som visar sig finnas under när man väl börjar riva (demontera) är delvis överraskningar. Då gäller det att entreprenören tillsammans med beställaren kan ta fram lösningar underhand. 

Treano Bygg

Den upphandling som Helsingborgs stad genomförde vanns av Treano Bygg. Företaget har tidigare arbetat med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bland annat flera slott i nordöstra Skåne.

– I upphandlingen kunde vi tillgodose de krav som staden ställde. Våra kunskaper när det gäller denna typ av projekt kom väl till sin rätt. Partneringupplägg är bra när lösningarna inte är givna på förhand. Och vi klarar att prissätta olika dellösningar allteftersom de tas fram, berättar Fredrik Hagebris, affärsområdeschef hos Treano Bygg.

I och med att uppdraget är en totalentreprenad ansvarar Treano för all projektering och utgör ”paraply” för alla delar utom byggkontroll och de antikvariska insatserna.

I tidigt skede genomfördes en Workshop där hela projektgruppen deltog, inklusive antikvarien. Mötet var viktigt för att kunna visa det kulturhistoriska värdet i byggnaden, parternas arbetssätt och hur man skulle kommunicera framöver.

– Det innebär utmaningar för oss att bygga om och bygga till och göra det värdefulla slottet vinterbonat. Vi har möten med antikvarien en gång i veckan och täta kontakter i övrigt, för att hitta avvägda lösningar som bevarar byggnadens värden, säger Mats Falk, projektchef hos Treano Bygg.

Projekteringsperioden blev 14 månader lång och byggtiden planeras till 12 månader, med färdigställande i juni nästa år. Den korta byggtiden är en utmaning, särskilt med tanke på de antikvariska hänsynen. Allt teknik i huset uppgraderas till dagens standard och regelverk. En av utmaningarna är att få plats med installationerna, främst ventilationen, utan att äventyra slottets värden. Installationerna ska vara i det närmaste osynliga.

– Ventaggregaten fördelas i flera teknikutrymmen, bland annat i tillbyggnaden och på vinden. Och för att dra kanalerna måste vi verkligen pussla, berättar Mats Falk.

3D-modell

Bjälklag i slottet måste på sina ställen förstärkas för att förhindra svikt. Många balkar och pelare krävs för att bland annat anpassa håltagningen för de nya rumsindelningarna så som bageri, kök, personalutrymmen med mera. Vid projekteringen av byggkonstruktionen hade man stor nytta av den 3D-skanning som gjordes av slottet och den 3D-modell som blev resultatet.

– Modellen är till stor hjälp för alla parter i projektet, eftersom det går att titta på och i slottet utan att vara på plats, poängterar Mats Falk.

Treano har den kompetens som krävs för det utmanande uppdraget att renovera och uppgradera Sofiero slott: erfarenhet av byggnader med antikvariska värden, varsamt hantverkskunnande och förmåga att i samarbete med beställare och andra parter ta fram lösningar, samt flexibilitet nog att utveckla alternativa lösningar när så behövs, under byggets gång.

– Sofiero slott får stor betydelse som referens för oss. Det är mycket publicitet kring slottet och många som håller det kärt. Vi är stolta över att ha vunnit upphandlingen och att vi får genomföra projektet, avslutar Fredrik Hagebris.

FAKTA:

Byggtid: juni 2023 – juni 2024 

Byggherre: Helsingborgs stads fastighetsförvaltning

Totalentreprenör: Treano Bygg AB

Arkitekt: Magasin A Arkitekter AB, Barup & Edström Arkitektkontor AB

Antikvarisk expert: Maria Sträng från Region Skåne

Kostnad: 113 Mkr

HISTORISKA FAKTA

Byggtid: 1864–76

Byggherrar: prins Oskar (II) och Sofia av Nassau

Arkitektur: nederländsk renässans, medeltidsinspirerad tegelexteriör

Arkitekter: Ferdinand Meldahl, Ernst Abraham Jacobsson