Nyheter

Onödigt svårt att bygga klimatneutrala småhus

Idag är det onödigt svårt att bygga klimatneutrala eller klimatpositiva småhus. Småhusbranschen visar en stor vilja att bygga klimatneutralt, men förutsättningarna saknas idag, vilket gör att den positiva utvecklingen riskerar att stanna av. Det visar rapporten ”Klimat möter regler i trähusindustrin – Identifiering av hinder för klimatneutralt industriellt småhusbyggande”.

Rapporten har tagits fram av aktörer inom just småhusbranschen, för att uppmärksamma och på sikt förbättra möjligheten till klimatneutralt byggande. IKANO Bostad utgör projektägare till detta arbete, och övriga involverade branschföretag är Anebyhusgruppen och OBOS. Konsultföretagen AFRY och WSP har gemensamt arbetat fram rapporten, med stöd från forskningsinstitutet RISE. Rapporten utgör en del av arbetet inom LFM30.

Det största hindret som rapporten lyfter fram är att det idag är svårt att veta vad som är rätt. Manualer och verktyg för certifieringar är såväl svåra att förstå som att tillämpa för mindre aktörer där kunskapen inte heller finns inom företaget. Detta leder i sin tur till ökade kostnader för byggprojekt, eftersom man behöver ta in konsulter och skapa utredningar. I slutändan leder detta till ökade kostnader för byggprojekt som slutkunden inte alltid är villiga att betala.

Småhusbranschen vittnar dessutom om att kravställarna inte heller tillräckligt särskiljer kraven på småhus med de krav som finns för flerfamiljshus. Småhusbranschen anser att nuvarande regler och krav för bland annat energi och klimatpåverkan är svårare för dem att uppnå, än för tillverkare av flerbostadshus.

– Vi har i denna rapport intervjuat ett flertal företagare inom småhusbranschen. De vittnar om att det idag är onödigt svårt att göra rätt. Det finns en stor vilja inom branschen att bygga klimatneutrala eller till och med klimatpositiva småhus. Därför behöver vi nu se över förutsättningarna för detta, genom att skapa mer lättförståeliga krav, som även de mindre aktörerna som finns inom just småhusbranschen har möjlighet att uppfylla, säger Erik Hjorth, projektledare WSP.

Rapporten kommer också fram till att certifieringssystem för klimatneutralitet låser in en viss teknik istället för att tillåta olika tekniska lösningar att lösa samma utmaningar. Detta leder till ett beroende av en tekniklösning som är dyr för småhus och som inte heller anses vara den bästa av branschen. På sikt hindrar även detta innovationen i branschen. Dessutom framkommer det att det saknas relevanta strukturer för erfarenhetsutbyte inom småhusbranschen.

– I nuläget saknas erfarenhetöverföring inom småhusbranschen. Detta skapar risk för ineffektivitet, och gör att den positiva utvecklingen riskerar att stanna av. Vår förhoppning är att denna rapport ska bidra till att samla branschen, och på så vis få igång ett gemensamt arbete, säger Peter Wickström, IKANO Bostad, uppdragsägare till projektet.

Rapporten visar glädjande nog att såväl branschföreträdare som kravställare önskar ökad dialog och tätare samarbete, vilket på lite sikt kan leda till större effektivitet och bättre resultat.

– Vad som känns väldigt positivt är att vi ser att det i rapporten framkommer önskemål om ökad dialog och tätare samarbeten kring hur hela branschen tillsammans kan arbeta för bättre förutsättningar. Dessa önskemål finns oavsett om du är småhusföretagare eller kravställare, avslutar Anna Nymo, projektledare AFRY.

Fakta om rapporten ”Klimat möter regler i trähusindustrin – Identifiering av hinder för klimatneutralt industriellt småhusbyggande”:

Projektledarna från AFRY och WSP har under hösten 2022 och våren 2023 genomfört intervjuer med representanter från småhusindustrin respektive kravställare. Dessa intervjuer har analyserats och jämförts, varpå slutsatserna analyserades fram.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på:

SBUF:s hemsida.

Rapporten skickades in för granskning till finansiären Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), och godkändes i november 2023.

Beställargruppen arbetar tillsammans inom ramen för LFM30, där hela AG1 utgjort referensgrupp för rapportens arbete.

Beställare av rapporten: 

Peter Wickström, IKANO Bostad (uppdragsägare till detta projekt),  Charlott Malmborg, Anebyhusgruppen, Sofia Danås, OBOS

Samarbetspartners till rapporten:  

Tomas Nord och Irina Martynyuk, RISE