Nyheter

Halmstads första hållbarhetsprogram för en stadsdel

Halmstads kommun har tagit fram sitt första hållbarhetsprogram, för det nya bostadsområdet Björkeslätt som planeras norr om Sofieberg. Programmet ska fungera som en guide för alla inblandade så att den nya stadsdelen blir så hållbar som möjligt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

– Det är ett helt nytt sätt för oss att arbeta. Jag hoppas att Björkeslätt blir en förebild för hur kommunen kan arbeta hållbart i hela kedjan. Från smart planering och bra byggmetoder till att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil för invånarna, säger Malin Johansson, planarkitekt.

Området Björkeslätt ska börja byggas senast 2030 och rymma upp till 900 bostäder, grönområden och offentlig service. Området, som ligger strax norr om Kärlekens skola, är inom en vattentäkt och därför lägger programmet extra vikt vid vattenfrågor.

Programmet innehåller fem målområden för hållbar stadsutveckling:

Blå stadsdel

Lokal tradition och utbud

Gröna stråk och mötesplatser

Hållbart resande

Resurseffektivitet

I programmet beskrivs till exempel hur Prästjordens vattentäkt ska skyddas och hur den biologiska mångfalden samtidigt kan gynnas. Vatten ska vara närvarande och synligt i områdets parker. Byggnation ska ske med förnybar energi och återanvändning av material.

Som boende i området ska det vara lätt att leva hållbart med ökade möjligheter till återbruk, återvinning, hållbart resande och delningsekonomi. Odlingstraditionen som finns på platsen vidareutvecklas, kanske genom gemensamma mindre odlingar?

Samarbete kommer bli en viktig faktor för att lyckas. Programmet innehåller konkreta checklistor med åtgärder som kommunen, exploatörer, LBVA och andra samarbetspartners kan ta stöd av.

Hållbarhetsprogram med checklista bifogas. Programmet finns också på halmstad.se.

Läs mer om Björkeslätt på webben