Nyheter

Spritfabrik blir bostäder

Eslövs Bostads AB driver ett mycket fascinerande projekt när stadens gamla spritfabrik byggs om till bostäder. Stora delar av exteriören behålls och husen byggs på med samma yttre gestaltning som det befintliga. Den kulturskyddade miljön och industrihistorien kommer att samsas med fullt moderna, lite lyxiga lägenheter i ett bostadskvarter som också erbjuder smarta digitala lösningar för de boende. 

Den gamla spritfabriken stod mer eller mindre tom under lång tid. Förfallet pågick och alla undrade vad det kunde bli av de en gång så stolta tegelhusen. Så småningom blev byggnaderna kulturskyddade, och köptes av Eslövs Bostads AB. Genom om-, på- och tillbyggnader omvandlas nu fabriken till ett bostadskvarter.

Det nya som tillkommer harmonierar i stil med det gamla. Här kommer allmännyttan att erbjuda i huvudsak 2:or, 3:or och 4:or, men även några ettor. Tre av bostäderna blir i form av radhus enligt engelskt Town House-koncept. 

– Inredning och material i alla bostäderna blir lite lyxigare, vi kan kalla det bostadsrättsstandard, säger Kristina Forslund, vd för Eslövs Bostads AB. Lägenheterna inom befintliga väggar kommer att ha synligt tegel inne, både dessa lägenheter och de med placering i påbyggnader kommer att ha innertak i rå betong, samt svarta installationer, allt för att anknyta till kvarterets historia.

Långt drivet återbruk

Projektet tillämpar återbruk så långt det går, och återbrukar alltså även sitt industrihistoriska fotavtryck. Befintligt tegel återbrukas på plats eller plockas ner. Cirka 500 ton körs till ett företag i Falkenberg, som rekonditionerar och testar varje tegelsten. I befintliga fasader återanvänds gammalt tegel och i påbyggnaderna blandas gammalt och nytt.

Hela 70 stålfönster renoveras och förses med kulturglas. Fönster som var i trä var för dåliga för att bevaras. De få träfönster som fanns återskapas dock i liknande utförande. Befintliga trädelar återbrukas i en pergola, ett cykelförråd och för plank längs gatan. Bärande stål återanvänds där de sitter eller på annat håll. En spiraltrappa och smide återbrukas.

– Avsikten är att återvinna så mycket som möjligt. Vi gör klimatkalkyl för hela projektet så när det står färdigt kan vi redovisa siffror på koldioxidutsläpp, bland annat vad vi har sparat in tack vare återbruk, fortsätter Kristina Forslund.

När det gäller energilösningar kan nämnas att kvarteret kommer att värmas med fjärrvärme från Kraftringen. Solceller ska i begränsad utsträckning installeras på några av taken.

Kvarstående och påbyggda delar

Alla byggnaderna hade förfallit, en var så dålig att den revs för några år sedan. För en av de sex återstående behålls hela volymen. För de övriga fem ska åtminstone fasaderna bevaras, interiören som sagt bli ny och huskropparna byggas på med flera våningar.

Projektet har en lång rad utmaningar. Marken samt golven i de gamla fabriksbyggnaderna har sanerats från föroreningar och förorenade massor. Innan projektet kom igång på plats skannades hela fabriken och en 3D-modell togs fram, som blev mycket användbar inte minst under projekteringsarbetet.

De förändringar som görs i våningsindelning och planlösningar är av givna skäl mycket omfattande. En utmaning var fönstersättningar som inte rimmade med de nya våningsplanen. För arkitekten blev det ett geometriskt pussel. I ett av husen ska det bli kontor, och där delas den stora våningshöjden med ”hyllor” och vissa fönster kommer att släppa in ljus till två av planen.

– Det krävs förstås mycket mer av projekteringen än i ett nybyggnadsprojekt. Bland annat är det utmanande att få plats med installationer, inte minst ventilationen och där man exempelvis får utnyttja olika nischer för att få plats med kanalisering. Hela projektet är intressant och spännande, ett Ones-in-a-lifetime, avslutar Kristina Forslund.

Samverkan

Byggproduktionen utförs av NCC. Arbetet handlades upp som en byggentreprenad i samverkan. Ebo valde entreprenör efter ett upphandlingsförfarande baserat på mjuka parametrar, genom intervjuer med anbudsgivare där de också fick visa cv, kompetens och referenser. NCC kvalificerade sig bland annat tack vare Kungsörnen i Helsingborg, ett projekt med hög miljöprofil.

Tidigt i projektet lämnade NCC ett grovt riktpris på byggentreprenaden för Gamla Spritfabriken. Därefter har NCC tillsammans med Ebo budgeterat och projekterat systemhandlingar samt enats om ett uppdaterat riktpris.

Nu och fram till andra halvan av 2025 pågår byggverksamheten på plats. Stora delar av tegelfasaderna bevaras och hålls på plats av ”flera lager” med byggnadsställningar samt av stöttor på insidorna. Gamla bjälklag rivs och nya gjuts på plats.

– Arbetena kräver speciell teknik och det hela är väldigt utmanande, säger Adam Borg, projektchef hos NCC. Hela projektet har mycket hög grad av återbruk för att bevara industrikänsla och kulturhistoria. Tegel och smide och allt annat som återbrukas kräver ett annat tänk än vanligt, med inventering, renovering och hantering av återbrukade delar, allt under dialog med antikvarie.

För bjälklag och andra betongdelar som gjuts på nytt, används klimatförbättrad betong, så även här är miljöprofilen hög.

– Sammantaget är Gamla Spritfabriken ett väldigt komplext projekt. Det kommer att bli lärorikt för oss, dels för hur renoveringar kan genomföras, dels för hur långt drivet återbruk kan gå till. Ebo är en föregångare som ser potentialen och värdet i att återbruka högkvalitativt material, vilket blir allt viktigare, avslutar Adam Borg.

FAKTA

Tidplan: November 2022 – 2025

Byggherre: Eslövs Bostads AB

Byggentreprenör i samverkan: NCC Sverige AB 

Arkitekt: LINK Arkitektur AB

Byggkonstruktör: Tyréns Sverige AB

Kostnad inkl byggherrekostnader: 407 miljoner kronor

Bild: LINK Arkitektur