Nyheter

Reduce, reuse, recycle: Att sätta pris på vatten

Rent vatten i kranen och sedan ner i avloppet. Få funderar på maskineriet bakom detta, och om det skulle kunna fungera på ett annat sätt. Men nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka hur vi kan gå från en traditionell, linjär vattenanvändning till en cirkulär och hållbar modell.

Reduce, reuse, recycle gäller också vatten

Tekniker för en mer cirkulär användning av vatten finns, men vi behöver bredda perspektivet bortom teknikutveckling för att bli hållbara när det gäller vattenanvändning.

– Hur kan vi göra det lönsamt och skapa incitament för fastighetsägare att implementera tekniker som stödjer en mer hållbar vattenanvändning? Det vill vi ta reda på med det här projektet, säger Henrik Aspegren, vd på Sweden Water Research.

Forskningsprojektet ”Att sätta pris på vatten” siktar på att identifiera både hinder och möjligheter för att implementera cirkulära tekniker och prissättningsmodeller i större skala.

– Det är dags att ta med samhällsvetenskapliga perspektiv för att utveckla affärsmodeller som både är ekonomiskt genomförbara och främjar hållbart beteende bland konsumenterna, säger Per Hillbur, biträdande professor i miljövetenskap vid Malmö universitet.

Frågan är komplex och tar sig an både utmaningar kopplade till lagstiftning, samarbete mellan olika aktörer och behovet av att öka medvetenheten om att vatten är en begränsad resurs.

Vad är cirkulär användning av vatten?

Idag använder vi dricksvatten till nästan allt – vi spolar i toaletten, tvättar våra kläder och vattnar våra odlingar med det. Att tänka cirkulärt kring vattenanvändning kan till exempel betyda att man samlar regnvatten som renas och används till toalettspolning. Det kan också vara vatten från dusch och handfat som man renar och använder.

Fyller behov i samhället

I många delar av världen har tillgången till rent vatten länge varit en utmaning för hälsa, livsmedelsproduktion och samhällsutveckling. Också i Sverige märker vi att vatten är en begränsad resurs, särskilt under sommaren i form av torka, bränder och översvämningar.

Forskarna ska studera befintliga affärsmodeller och deras effekt på konsumentbeteenden, men också dra lärdomar från andra länder. På så sätt kan de utveckla praktiska lösningar och möjliggöra samarbete mellan vattenbranschen och fastighetssektorn. Projektet, som initierats och finansieras av Sweden Water Reserarch, genomförs av forskarna Per Hillbur vid Malmö universitet och Anna Thomasson, dekan vid Copenhagen Business School.

Det här ska forskningsprojektet göra:

Kartlägga hinder och möjligheter för cirkulär vattenanvändning inom gällande regelverk

Utveckla och testa nya prissättningsmodeller som uppmuntrar till hållbar vattenanvändning

Föreslå förändringar i policy och praxis som underlättar för en cirkulär ekonomi inom vattensektorn.

VA-verksamheterna i västra Skåne deltar

En styrgrupp bestående av experter från Sweden Water Research ägare NSVA, Sydvatten och VA SYD samt branschorganisationen Svenskt Vatten är knuten till projektet.

Fakta: Så här mycket dricksvatten använder vi i Sverige idag

Hushållen står för 18,5 % av den totala förbrukningen av dricksvatten i Sverige.

I genomsnitt använder varje person i Sverige 138 liter vatten per dygn, fördelat på:

60 liter för personlig hygien

30 liter för toalettspolning

15 liter för disk

15 liter för tvätt

10 liter för mat och dryck

10 liter för övrig användning