Nyheter

Södras gröna elöverskott kan försörja drygt 75 000 svenska hushåll

Södra fortsätter att vara en stor producent av grön el från biomassa, vind och vatten och bidrar därmed till utbudet i södra Sverige. 2023 års siffror visar att det totala elöverskott Södra producerade, motsvarar förbrukningen av hushållsel för drygt 75 000 småhus under ett år eller ett års genomsnittlig bilkörning för drygt 190 000 elbilar.

Under 2023 producerade Södra 1885 GWh el i verksamheten, vilket motsvarar drygt 120 procent av koncernens årliga elbehov. Det innebär ett elöverskott om 432 GWh som distribuerades på det lokala elnätet och stöttade elförsörjningen i närområdet där Södra verkar. Elöverskottet motsvarar vad drygt 75 000 småhus förbrukar i hushållsel under ett helt år* eller el motsvarande drygt 190 000 personbilars behov under ett år*.

– Vi står inför en snabbt ökande efterfrågan på el i samhället och med nya och förändrade elanvändningsmönster är vi glada över att kunna bidra med så pass mycket grön el. Det är ett mervärde från vår industriproduktion och familjeskogsbrukens skogsråvara. Produktionen spelar en viktig roll för stabiliteten i Södras egen verksamhet, men elöverskottet innebär grön el ut på nätet, säger Johannes Bogren, chef för bioprodukter på Södra.

Förnybar råvara från familjeskogsbrukens skogar alstrar grön el

En stor del av Södras totala elproduktion kommer från de tre massabruken. Elen därifrån produceras främst genom att ta vara på energin som finns i svartluten, och därmed göra mer av trädet. Ur energin produceras ånga som driver turbiner, vilka i sin tur producerar el.

Detta är en viktig del i Södras egen elförsörjning då industriverksamheten kräver mycket el men genom energieffektiviseringar och investeringar produceras idag mer el än vad som förbrukas.

Under 2023 producerade Södra Cell Värö 727 GWh och Södra Cell Mönsterås 778 GWh, medan Södra Cell Mörrum stod för 350 GWh. Från de tre massabruken samt sågverken i Kinda och Hamina levererades också 453 GWh fjärrvärme till respektive närområde.

Därtill levererade Södra fasta biobränslen motsvarande 3719 GWh till kunder som bland annat producerar el och värme. Södras vindkraftverk i Mönsterås producerade under 2023 29 GWh el och under året driftsattes ett vattenkraftverk vid Karlshammar utanför Mönsterås som producerade 1 GWh el.

*Enligt siffror från Energimyndigheten används drygt 5 700 kWh hushållsel i snitt per småhus. Till småhus räknas friliggande en- och tvåfamiljshus, radhus och kedjehus.
* Beräknat på siffror från Trafikanalys att en personbil i Sverige i genomsnitt kör 1126 mil/år och en elbilsförbrukning motsvarande 2 kWh per mil.