Nyheter

Nytt samarbete för en byggprocess med minskade utsläpp

Familjebostäder vässar klimatmålen för att halvera klimatutsläppen till år 2030. Bolaget har startat ett utvecklingsprojekt för minskad klimatpåverkan och cirkulära principer i nybyggnation. Alla nybyggda bostäder ska uppfylla bolagets gränsvärden för klimatpåverkan och det cirkulära byggandet ska öka.

Byggproduktionen står för den största delen av bolagets totala utsläpp. Att halvera klimatutsläppen fram till år 2030 kräver en stor omställning i hela byggprocessen. För att nå målet ska Familjebostäder utveckla effektiva arbetssätt vid planering, upphandling och genomförande av byggprojekt.

– Vi behöver minska utsläppen i alla delar när vi bygger. Om vi kan undvika att bygga till exempel underjordiska garage eller källare så kan vi kapa utsläppen rejält. Det handlar också om att använda rätt material på rätt plats, optimera konstruktionen och använda material med lägre utsläpp från tillverkningen eller återbrukade material, säger Emma Evers Holm, hållbarhetsstrateg på Familjebostäder.

För att förbättra arbetsmetoderna i hela byggprocessen har ett samarbete inletts med arkitektbyrån White, som bidrar med spetskompetens inom klimat och cirkularitet. Tillsammans kommer målnivåer och kravformuleringar att specificeras, rekommendationer, rutiner och vägledningar tas fram.

– Vi är glada att få stötta Familjebostäder i att nå sina klimatmål och förankra projektet i verksamheten. En väl utvecklad metodik och process är centralt för ett framgångsrikt klimatarbete, säger Caroline Cederström, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter och operativ projektledare för projektet.   

Projektet inleddes under hösten 2023 och pågår fram till slutet av 2025.

Fakta: Familjebostäder halverar klimatutsläpp till 2030:

1/Familjebostäder ska halvera bolagets totala klimatutsläpp från 54 000 ton CO2 (år 2024) till 27 000 ton CO2 till 2030.

2/Klimatutsläppen från bolagets nyproduktion av bostäder ska minska från 460 kg CO2e per kvm 2022 till 180 kg CO2e per kvm år 2030 genom återbruk, klimatförbättrade byggmaterial, förnybart drivmedel och minskad mängd byggavfall. Utsläpp från bolagets ombyggnation av bostäder ska halvera klimatutsläppen från 2024 till 2030.