Nyheter

Ny undersökning: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

Idag släpper EcoOnline, tillsammans med Origo Group, årets upplaga av undersökningen om hur svenska anställda upplever arbetsmiljön och hållbarhetsfokus på sina arbetsplatser. Resultatet visar bland annat att allt fler företag har uppsatta miljömål, men att det saknas visselblåsarsystem och insatser för att förebygga stress.

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra, säger Sandra Sköld, marknadschef EcoOnline. 

I maj 2023 släppte mjukvaruföretaget EcoOnline sin första upplaga av undersökningen om säkerheten på svenska arbetsplatser. Nu kommer årets version som återigen syftar till att ta tempen på svenska arbetsplatser utifrån ett arbetsmiljö- och hållbarhetsperspektiv.

Även i år upplever majoriteten av de svarande att deras arbetsplatser är säkra och att arbetsgivaren arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, en siffra som till och med har förbättrats sedan förra året. Samtidigt uppger 3 av 10 av de svarande att de har drabbats av en arbetsplatsolycka och/eller arbetsrelaterad sjukdom, vilket är en ökning sedan fjolårets undersökning.

På en ny följdfråga för i år svarar 56 procent att stress är den främsta bakomliggande orsaken.

– Det är uppenbart att stress är en stor bidragande faktor till försämrad arbetsmiljö på många arbetsplatser och oroväckande att fler har drabbats av en arbetsplatsolycka eller arbetsrelaterad sjukdom jämfört med förra året. Undersökningen visar att det bland annat saknas utbildning på många arbetsplatser, vilket i förlängningen kan leda till både stress och olyckor, säger Sandra Sköld innan hon fortsätter:

– Dessutom anger hälften av de svarande att det inte gjorts några insatser för att förebygga stress på arbetsplatsen. Men den siffran låg på omkring 40 procent förra året, så det är glädjande att det går åt rätt håll.

Saknas system för visselblåsning

Enligt nya regler, som trädde i kraft i december förra året, ska alla företag med över 50 anställda ha implementerat ett system för att rapportera in oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatsen. I undersökningen uppger 7 av 10 arbetstagare att det finns en arbetsmiljöpolicy på plats och att arbetsgivaren arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, men endast 4 av 10 svarar att det finns ett visselblåsarsystem.

Dessutom uppger 12 procent att de är osäkra på vad ett tillbud är, eller att de inte vet hur sådana ska rapporteras. Undersökningen visar att mellanchefer helst rapporterar tillbud muntligen till sin närmaste chef, något som kan leda till att information faller mellan stolarna.

– Om det inte finns ett tydligt system för hur tillbud eller missförhållanden ska rapporteras in på en arbetsplats ökar risken att problem inte åtgärdas. Hur säkerställer man att ett problem som har rapporterats in muntligt följs upp? Det finns en risk att det blir miss i kommunikationen och att det då blir svårare att förebygga exempelvis arbetsplatsolyckor, säger Sandra Sköld och lägger till:

– Siffrorna visar att det finns en önskan om att ha systemstöd på plats, där tillbud kan rapporteras in digitalt. Här skiljer det sig dock lite mellan åldersgrupperna, yngre arbetstagare vill helst rapportera via mobilen medan äldre vill rapportera muntligen eller via datorn, något som är viktigt att ta med sig när man implementerar nya system och processer för detta. 

Ökat fokus på miljö och hållbarhet

Undersökningen syftar också till att ta reda på hur svenska arbetsgivare arbetar med miljö och hållbarhet. Resultatet visar bland annat att fler företag har satt upp miljö- och hållbarhetsmål jämfört med den första undersökningen, men att det fortfarande är många företag som ligger efter och att det krävs tydligare hållbarhetssatsningar.

Vid årsskiftet trädde EU:s nya reformer kring ESG-rapportering i kraft, som innebär att alla stora företag i medlemsländerna måste offentliggöra uppgifter om effekterna av sitt hållbarhetsarbete.

Trots den nya reformen visar EcoOnlines undersökning att endast 2 av 10 av de anställda uppger att deras företag arbetar enligt ESG:s riktlinjer och att hela 56 procent av de svarande anger att de inte vet vad ESG är. Detta står i kontrast till svaren från högre chefer och mellanchefer som i större utsträckning hävdar att de arbetar efter riktlinjerna.

– Här är det tydligt att uppfattningarna går isär. Ska man lyckas skapa en förändring mot en hållbar verksamhet måste man ha hela organisationen med sig och där är inte företag idag. Det kan inte bara ske punktinsatser, varken när det gäller hållbarhets- eller arbetsmiljöarbete. Man måste skapa engagemang, arbeta förebyggande och förenkla processer så att medarbetare lättare kan rapportera tillbud och avvikelser exempelvis, säger Sandra Sköld innan hon avslutar:

– Undersökningen visar att majoriteten av arbetstagare upplever att deras arbetsplats är säker, men vi kan inte nöja oss med det – alla måste kunna känna sig trygga och säkra när de går till jobbet. Rapporten ger en bra bild av hur det ser ut på svenska arbetsplatser idag, så vår förhoppning är att underlaget ska bidra till att fler arbetsgivare tar ett helhetsgrepp kring sitt arbetsmiljö- och hållbarhetsarbete.                

“Det här är andra upplagan av den oberoende undersökningen från insikts- och marknads- undersökningsföretaget Origo Group, på uppdrag av EcoOnline. Undersökningen genomfördes som webbenkät 4-15 januari 2024 och omfattade 1006 intervjuer bland män och kvinnor 18-65 år i Sverige som arbetar.”

Ladda ner hela undersökningen här  – ingen kostnad >>

Foto:djedj