Nyheter

Snart deadline för klimatbonus

Den 31 mars 2024 nås en deadline för många som beställt en klimatbonusbil och är berättigade till klimatbonus.

– Bilen måste ställas på i vägtrafikregistret senast den sista mars för att bonusen ska kunna betalas ut, säger Jonny Geidne, utredare på Transportstyrelsen.

I slutet av 2022 fattade regeringen beslut om att avskaffa klimatbonusen. Bonusen har betalats ut till den som köpt en bil med mycket låga eller inga utsläpp av koldioxid. Enligt regeringens beslut skulle bilar som beställts senast den 8 november 2022 omfattas av möjligheten att få klimatbonus.

Beslutet innebar ett stort antal beställningar av klimatbonusbilar samtidigt. Något som i sin tur påverkat leveranstiderna. Bilen måste levereras, registreras och ställas på innan en sexmånaders-period börjar räknas ned. En köpare av klimatbonusbil kan få sin klimatbonus tidigast sex månader efter att bilen tagits i trafik för första gången. Reglerna och de långa leveranstiderna har inneburit att

Transportstyrelsen har haft i fortsatt uppdrag att pröva och hantera utbetalningar av klimatbonus.

Den 1 april 2024 upphör de styrande reglerna (bonusförordningen) att gälla. Bilar som ställs på efter den 31 mars 2024 kommer inte vara berättigade till klimatbonus.

För att klimatbonus ska betalas ut måste den sökande kunna styrka att bilen är beställd senast den 8 november 2022. I samband med att bilen ställts på för första gången har en speciell blankett för att söka klimatbonus och intyga beställningsdatumet skickats ut till ägaren. Blanketten behöver komma in till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024.

– Vi vet att det finns bilar som är påställda sedan länge där vi inte fått in någon ansökan med intygande. Tyvärr vet vi inte hur många av bilarna som är berättigade till bonus. Det finns också en risk att ägare till påställda bilar inte längre har kvar sin blankett. I så fall går det att kontakta vår kundtjänst via telefon eller via formuläret på webbplatsen för att få en ny, avslutar Jonny Geidne.

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar