Nyheter

Domstolsverket Jönköping – energi sparas med behovsstyrd ventilation

Leverantör av ventilationsdon och kringutrustning är Lindinvent. Företaget erbjuder behovsstyrd ventilation för fastigheter. Lösningarna bidrar till att förbättra energiprestanda. Samtidigt skapas ett behagligt inneklimat, betydelsefullt för en attraktiv arbetsplats.

Utmaningen är att behovsanpassa luftmängderna. Personer, datorer, belysning och solinstrålning står för uppvärmningen. Sedan nyttjas undertempererad tilluft som blåses in via tilluftsdon för att säkerställa att rätt rumstemperatur upprätthålls. Andra utmaningar är att klara tryckskillnader i ventilationssystemet. 

Lindinvent levererar även kommunikations- och styrsystem till sina ventilationslösningar. Allt kan övervakas och styras via webbgränssnittet i LINDINSPECT®.

Företaget har tio pågående eller avslutade leveranser till byggnader inom rättsväsendet. Projektet för Domstolsverket i Jönköping inleddes med att Lindinvent fick en ramhandling från konsult som efterfrågade ISQ ventilationsdon. Detta är aktiva don med inbyggda givare för temperatur, tryck, flöde samt koldioxid som tillval. Donen som är programmerbara kan sägas ha inbyggd intelligens.

För projektet i Jönköping tog Lindinvent fram förslag på antal don, antal givare och placering som sedan låg till grund för projekteringen som utfördes av konsult.

– För salarna på plan 2 och 3 föreslog vi dock ISQ-M, som är mekaniska, reaktiva tilluftsdon och regleras med spjällstyrning. Sex sådana styrs som en grupp. Detta minskar kabeldragning, elektronik och programmering. Vårt förslag innebar därför kostnadsbesparingar, berättar Patrik Persson, gruppchef säljavdelningen på Lindinvent. Det sitter olika typer av regulatorer på respektive spjällreglering beroende på funktion som sköter reglering av rumsklimat, flöde eller tryck.

Företaget har levererat 283 stycken ISQ, 63 stycken ISQ-M, 146 stycken spjäll och 364 stycken ventilställdon. Företaget har bistått el-konsult med att lämna underlag för placering av givare med mera för kanalisation.

Kommunikation

Lindinvent har projekterat och levererat ritningar för kommunikationsbus i anslutning till ventilationen. Kabel för spänningsmatning och kommunikation har dragits i slinga mellan produkterna. På slingan har det anslutits 230/24 VAC-transformatorer vid var 10–12:e nod.

– Detta är normalt sett väldigt mycket färre transformatorer än vad andra fabrikat kräver, vilket sparar pengar för kraftmatningen, säger Per Johansson, projektledare hos Lindinvent. Med transformatorer med säkring på sekundärsidan säkerställs att inte en hel slinga slås ut om det blir ett elfel, utan endast ett segment om 10–12 noder. En låg komplexitet på installationen underlättar ändringar efter lång tid.

Kommunikationen mellan donen och spjällregleringarna sker med Canbus-kommunikation och från Lindinvents server upp mot fastighetens styr och övervakning med Modbus TCP-kommunikation.

Automation

Lindinvent svarade även för överordnad styr till ventilationen, och levererade server med de egenutvecklade programvarorna LINDINTELL och LINDINSPECT®.

Lindinvents system lägger ut signaler som fastighetens styr- och övervakningssystem/aggregat läser för att tryckoptimera systemet i syfte att behovsanpassa tryckbörvärdet på aggregatet efter behovet i fastigheten.

Övrigt som skickas från/läses av styr- och övervakningssystemet:

Nattkyla. Fastigheten kan kylas med nattkyla inför en varm sommardag.

Brand. Stänger brandspjäll. Slår av all ventilation.

Övertid. Via närvarogivarna i Lindinvent-systemet kan övertid aktiveras där behov i fastigheten finns.

Lindinvent-systemet styr även ställdon på radiatorer i sekvens, man undviker då att kyla och värma lokaler samtidigt och värmer bara där det behövs.

Ventilationen kan följas via webbgränssnittet i LINDINSPECT®.

– LINDINSPECT® är ett intuitivt och kraftfullt verktyg för att enkelt och lättillgängligt kunna övervaka, optimera och följa upp inneklimatet, berättar Patrik Persson.

Från förprojekt till driftsättning

Inledningsvis för projektet i Jönköping hade Lindinvent möten med ventilationsentreprenören Assemblin Ventilation. Tillsammans hittade de kostnadseffektiva åtgärder såsom ISQ-M i stället för ISQ i salarna samt minskat antal don i vissa utrymmen där det förelåg ett för högt luftflöde och det fanns risk för att man inte skulle klara dragkriterierna.

– Tack vare att vi var med tidigt så var omfattningen och systemlösningen satt i tidigt skede. Det förekom väldigt få ändringar som påverkade oss under projekt- och byggtiden. Vi har haft ett bra samarbete med Assemblin Ventilation, avslutar Per Johansson.

– När vi först fick uppdraget reagerade vi på dramatiskt höga luftflöden. I och med vår lösning kunde vi få ner flödena och därmed göra besparingar, avslutar Patrik Persson.

Undersökningar visar att kontorslokaler i allmänhet har en nyttjandegrad på i medeltal cirka 35 procent och att max nyttjande ligger på 60 procent. Genom att anpassa ventilationen till närvaron sparas både energi och kostnader. Lindinvents teknologi representerar därför ett grönt energibesparande tänk.