Nyheter

LRF Värmland kritiska till energimyndighetens utsläppshandel i utvecklingsländer

Energimyndigheten har inlett en satsning på att minska Sveriges koldioxidutsläpp genom projekt i andra länder. Efter upphandling har ett första kontrakt värt 100 miljoner kronor skrivits för ett projekt i Ghana. Något LRF Värmland riktar kritik mot då man anser att det skulle vara mer effektivt att spendera resurserna i den svenska skogen.

14 februari sände SVT ett inslag där man redogjorde för statens satsning på att minska Sveriges utsläpp genom projekt i utvecklingsländer. Tanken är att Sverige ska tillgodoräkna sig de utsläppsminskningar som görs i andra länder som utsläppskrediter och flera projekt har inletts i bland annat Ghana, Nepal och Dominikanska Republiken.

I Ghana har energimyndigheten efter upphandling skrivit ett kontrakt med företaget Stella Futura som med hjälp av solceller och batterilager ska minska koldioxidutsläppen 165 000 ton under de kommande fem åren. Ett kontrakt värt 100 miljoner kronor, eller 60 dollar per ton koldioxid.

När SVT i inslaget besöker den första anläggningen i Ghana har den, efter åtta månader, bara sparat in 39 kilo koldioxid. Samtidigt pågår hemma i Sverige debatten om kolinlagring i skogen.

Daniel Andersson, styrelseledamot LRF Värmland, är kritisk till energimyndighetens val och ställer sig frågande till varför man i första hand inte väljer att satsa på att stimulera kolinlagring i Sverige och våra skogar:

– Även om betalningen för initiativet först sker efter levererat resultat och därmed ännu inte inneburit något större kostnad för skattebetalarna ställer vi oss frågande till varför väljer man att gå över ån för vatten. Varför premierar man i första hand inte investeringar i Sverige och förslagsvis våra skogar. Det hade inte bara gynnat svenska småföretagare och svenskt näringsliv utan även klimatet. I genomsnitt lagrar skogen in 10 ton koldioxid per hektar och år. Med samma ersättning som i projektet i Ghana skulle detta innebära cirka 6000 kronor per hektar och år. På en hårt reglerad marknad som den svenska hade man garanterat kunna generera mycket mer än 39 kilo på samma tid.

Satsningen är en del av ett nytt system med utsläppshandel under artikel 6 i Parisavtalet. Syftet är att internationella klimatsamarbeten ska bidra snabbare och till större utsläppsminskningar på global nivå.Exempelvis genom utsläppsminskande projekt i länder som inte har möjlighet att driva igenom dem med egna resurser.

– Det är inget fel på ambitionen men det finns också en verklighet att förhålla sig till. Satsningen har såklart ett biståndselement och kan vara bra för Ghanas utveckling, samtidigt är ändå huvudsyftet minska koldioxidutsläppen och att från svenskt håll tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna. Därför tycker vi att man i första hand bör satsa på lösningar i Sverige, inte minst i ett skogslän som Värmland, avslutar, Daniel Andersson.