Nyheter

Halvering av fossila utsläpp från kraftvärmeverket i Karlskoga

Utfasningen av torv som bränsle är främsta faktorn till att utsläppen halverats de senaste fem åren. Och det kommer fortsätta sjunka när sammankopplingen med Degerfors fjärrvärmenät står klar under året.

– Vi har ersatt torv med returträflis, bark och stamvedsflis vilket gett fantastiska resultat. Samtidigt har fossil olja fasats bort från planerad drift genom att utrustning har anpassats för bioolja. Tillsammans har det gett en halvering av de fossila utsläppen, berättar Magnus Eklind, produktionschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Kraftvärmeverket på Björkborn byggdes ursprungligen för kol, torv, avfall och olja. Nu har det stegvis utvecklats och anpassats för att kunna ta emot fossilfria bränslen. Insatserna har gett en sänkning av de årliga utsläppen från ungefär 40 000 till 20 000 ton koldioxid mellan 2018 och 2023.

Plast en stor bov

Orsaken till de utsläpp som återstår är främst den plast som kommer med avfallet till avfallsförbränningen.

– Anläggningen hanterar samhällets restströmmar och återvinner energin till el och värme. Vi jobbar systematiskt med uppströmsarbete som en del i förbättringsarbetet. Samtidigt måste alla i samhället hjälpas åt så att ansvaret för plasten och dess koldioxidbelastning läggs på den som introducerar plast på marknaden. Plastfrågan måste lösas tidigt i värdekedjan och det är viktigt att den plast som används i samhället är konstruerad så att den enkelt kan återanvändas eller återvinnas, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Ytterligare minskning att vänta

Just nu pågår arbetet med att koppla samman Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät. När förbindelsen är klar kan båda kommunernas produktionsanläggningar nyttjas mer effektivt.

– Sammankopplingen ger möjligheter att köra anläggningarna på nya sätt som bidrar till att sänka utsläppen ytterligare. Den ökade gemensamma lasten kommer även att möjliggöra en ökad elproduktion samtidigt som samarbetet skapar en ökad robusthet och minskad störningskänslighet i systemet, något som verkligen ligger i tiden. Mark- och rörarbeten färdigställs under våren och sedan kommer två tryckstegringsstationer att installeras, en i Karlskoga och en i Degerfors. Sammankopplingen kommer därefter att driftsättas sommaren 2024,  avslutar Magnus Eklind.

Sammankopplingen har fått investeringsstöd via Klimatklivet från Europeiska Unionen – Next GenerationEU.